Danmarks Befrielse 2.0


by morton_h, the blogger

It is the 44th anniversary of the liberation from the German occupation today. The closest you get to 5th of july. I can not help but think that it was with thissliberation, as it was with the Reformation: it never took place. Not really.


[scroll ned for at læse på dansk] 

It was only the small liberation. But it felt great then and it is still of such importance, so it is worth remembering. So make no mistake. But the liberation of Denmark is no more than a hollow PR-stunt if we dare not ask ourselves:
 • Did Europe / Denmark become members of a truly free world?
 • What exactly is freedom?
 • Who was the enemy, and did it disappear?
 • What was the Nazi relation to those who were the Allies?
 • Did the war end when it ended?
 • Do we know the truth about the war today?
 • Did we win the peace, or did we just fall to the teat?
 • Was the peace we won, followed up?
 • If we deserved peace, why is Denmark as a belligerent nation today?
 • Are we willing to fight once again for peace and freedom?
 • Do we know our own history, do we know who we are?
 • Have we accepted the so-called victorious powers history or have we post-war-surrendered to the enemy?
 • Has the way WW2 ended on anything to do with the way WW3 is getting close?
 • Do our generation even know what war is, and do we know one when we see it?
 • Can freedom even be called by name when it takes place at the expense of other peoples lack of freedom?
 • Have we confused the concept of freedom with a illusory right to take the liberty?
There are many questions and sub-questions of questions to be asked and answers to be persued. Just a few quick examples:
 • What is the NATO Aggression Pact doing in virtually all of the world 24 years after, it should be shut down and dismantled?
 • Are we struggling for true peace and freedom we we send troops, ships and aircrafts out to murder civilians in Afghanistan, Iraq and Libya?
 • Do our young men, the Danish politicians, the Danish media and the Danish population know at all what we are actually doing in Afghanistan, Iraq and Libya?
 • If we believe that the Allies fought against fascism and Nazism during WW2, how can it be that these allies this very day are supporting fascists and Nazis in Ukraine and the Islamic fascists in Syria?
 • How can it be that the EU, claiming to be formed with the noble purpose of preventing war in Europe, is involved in financial wars against both its own members in the south and east countries bordering the EU (Ukraine)?
 • Can a country and its people call themselves free, when its ally, the United States, England, France and America's so-called friends of Israel and until recently Saudi Arabia are subjugating and terrorizing dozens of countries around the world?
 • What do a million dead Iraqis and 300,000 dead and 900,000 exiled Libyans to do with freedom?
 • Denmark's Liberation May 4, 1940 was a liberation from five years of Nazi occupation. Was World then freed from Nazism `

We are drowning already in unspoken and unanswered questions. No leading politicians, journalists, cultural figures, historians and other scientists have neither the courage or ability to ask let alone try to answer them. And if they are out there in the corners (I know they are), they are either totally drowned out by an infernal noise in the ether, or they are simply dead, cannot open their mouths and are the unread. On the 44 anniversary of the liberation of Denmark this nation has ended up in a question-and-answer vacuum, being sucked by a black hole where honesty, truth, empathy and human responsibility is gone.

Between 1940 and 2014 the Danes managed to delude themselves into thinking that freedom was the same as material well-being, all inclusive, no enumeration required. They forgot that liberation is not a quick fix, a one-time event, the sacred tomb now well preserved. They forgot, or they did not understand that peace and freedom was something more than the absence of an occupying power. We did not discover that a brand new occupying force arrived who occupied our ideas, our landscapes, our street view, our pocketbook, our daily habits and our outlook on life. We did not notice that we became welfare opium wrecks that ended up being f..... ignorant about each other and the rest of the world! I am talking about Danes, but I am quite sure, that many Americans will know exactly what I am talking about.

The poet wrote that ' there is something wrong in the State of Denmark '. We need more than ever a Liberation of Denmark. We should start by shining som light on the word ' occupation ' in its double meaning: occupied by an enemy possessed by an evil spirit (in Danish it is the same word, like 'taking possession of'). The outer and the inner occupants. The outer disappeared - apparently - in 1940. The interior, which is far worse then snuck in through the back door. Since then the Danes has become a spiritual 5th column nation.


Danmarks befrielse 2.0

Det er 44 år siden i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det var med befrielsen, som det var med Reformationen: den fandt aldrig sted. Altså egentlig.

Det var kun den lille befrielse. Men den føltes stor dengang, og den er stadig af en sådan betydning, så den er værd at mindes. Så tag ikke fejl. Men der, hvor Danmarks befrielse er opreklameret, er, når vi vover at spørge os selv:

 • Blev Europa / Danmark en del en fri verden?
 • Hvad er egentlig frihed?
 • Hvem var fjenden, og forsvandt den?
 • Hvad var nazisternes relation til dem, der var de allierede?
 • Sluttede krigen, da den sluttede?
 • Kender vi i dag sandheden om krigen?
 • Vandt vi freden, eller faldt vi bare til patten?
 • Blev den fred, vi vandt, fulgt op?
 • Hvis vi fortjente freden, hvorfor er Danmark så en krigsførende nation i dag?
 • Er vi villige til at kæmpe endnu engang for fred og frihed?
 • Kender vi vores egen historie, og ved vi, hvem vi er?
 • Har vi ved at acceptere de såkaldte sejrherrers historie overgivet os til fjenden?
 • Har måden WW2 sluttede på noget at gøre med måden, WW3 starter på?
 • Ved vores generationer overhovedet hvad krig er, og kan vi kende en, når vi ser den?
 • Kan frihed overhovedet kaldes ved navn, når den foregår på andres bekostning?
 • Har vi forvekslet begrebet frihed med 'retten til at tage sig dén frihed'?

Der er mange spørgsmål og delspørgsmål af spørgsmål, der skal stilles og forsøges besvares. Blot et par eksempler:

 • Hvad laver angrebspagten NATO i stort set hele verden 24 år efter, den burde være nedlagt og afviklet?
 • Kæmper vi for ægte fred og frihed, vi gør, når vi sender soldater, skibe og fly ud for at myrde civile i Afghanistan, Irak og Libyen?
 • Ved vores unge mænd, de danske politikere, medierne og den danske befolkning overhovedet hvad vi egentlig laver i Afghanistan, Irak og Libyen?
 • Hvis vi mener, at de allierede bekæmpede fascismen og nazismen under WW2, hvordan kan det så være, at disse stadig allierede støtter fascister og nazister i Ukraine og islamiske fascister i Syrien?
 • Hvordan kan det være, at EU, der hævder at være dannet til at forhindre krig i Europa, er involveret i finansielle krige mod både egne medlemmer i syd og mod lande øst, der grænser op til EU (Ukraine)?
 • Kan et land og dets befolkning kalde sig frie, når dets allierede, USA, England, Frankrig og USA's såkaldte venner Israel og indtil for nylig Saudiarabien underkuer og terroriserer dusinvis af lande overalt i verden?
 • Hvad har en million døde irakere og 300.000 døde og 900.000 landsflygtige libyere at gøre med frihed?
 • Danmarks Befrielse 4. maj 1940 var en befrielse fra 5 års nazistisk besættelse. Blev Verden herefter befriet for nazismen`

Vi drukner allerede i tiden uspurgte og ubesvarede spørgsmål. Ingen toneangivende politikere, journalister, kulturpersonligheder, historikere eller andre videnskabsfolk hverken vover eller evner at stille endsige forsøge besvare dem. Og hvis de findes ude i krogene (det gør de), så er de enten totalt overdøvede af en infernalsk støj i æteren, eller også er de døde. På 44-årsdagen for Danmarks Befrielse er nationen havnet i et spørgsmåls-og-svar-vakuum, et sugende sort hul, hvor hæderlighed, sandhed, empati og menneskeligt ansvar er forsvundet.

I tiden mellem 1940 og 2014 er det lykkedes danskerne at bilde sig selv ind, at frihed var det samme som materiel velfærd, alt inklusive, ingen opremsning nødvendig. De glemte, at befrielse ikke er et hurtigt fix, en engangsbegivenhed, en hellig grav, der herefter er vel forvaret. De glemte, eller de forstod ikke, at fred og frihed var andet og mere end fravær af en besættelsesmagt. De opdagede ikke, at der ankom helt nye 'besættelsesmagter', der okkuperede vores ideer, vores landskaber, vores gadebilleder, vores pengepunge, vores daglige vaner og vores livssyn. Vi opdagede ikke, at vi blev velfærds-opiumsvrag, der er endt op med at blive f...... ligeglade med både hinanden og resten af verden!

Poeten skrev, at 'der er noget galt i Staten Danmark'. Vi har mere end nogensinde brug for Danmarks Befrielse. Vi bør starte med at gennemlyse ordet 'besættelse' i dets dobbelte betydning: besat af en fjende, besat af en ond ånd. Den ydre og den indre. Den ydre forsvandt - tilsyneladende - i 1940. Den indre, som er langt værre, sneg sig herefter ind ad bagdøren. Siden er danskerne blevet en åndeligt 5. kolonne-nation.

_____________________


The Liberation of Denmark 2.0


Kommentarer

Populære indlæg