Menneskehedens valg

af morton_h, the blogger

Richard C. Cook:
Menneskehedens valg som forudset af Rudolf Steiner.


Følgende er en oversættelse af en artikel af Richard C. Cook, som er en tidligere amerikansk regereringsanalytiker med politiske emner som hovedområde. Hans seneste bog hedder 'We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform'. Som udgangspunkt i artiklen tager han en af Vestens store, men generelt marginaliserede tænkere, Rudolf Steiner.

Med overset menes ikke blandt dem, der allerede betragter ham som en stor tænker, vejleder og endog åndelig vejleder, men mainstream-wise. Den særlige form for esoterisk kristendom, han var og posthumt er eksponent for, har ikke været anset for stueren hos akademia. Nazisterne anså ham endog for 'entartet' og landsforræderisk. Et underligt sammenfald: mainstream og nazisme har simpelthen ikke anet, hvordan de skulle forholde sig til ham. Af forskellige årsager. Mainstream fordi de ikke fattede en brik. Nazisterne fordi de udmærket vidste, hvad han talte om, og selv ønskede monopol på det esoteriske aka dominans af folket via dets fortrængte underbevidsthed - samtidigt med at både de og eftertiden benægtede denne sammenhæng. Det lærte de af jesuitterne. Derfor har ingen forstået, hvad nazisme egentlig var.


Personligt har jeg undgået Steiner indtil videre, ikke af afstandstagen men af forsigtighed. Jeg har på det seneste måttet erkende, at det har beroet på en fejlvurdering. Hans indsigter og analyser af europæisk politik, samfundsforhold og krigens psykologi er vidtrækkende og hyperaktuelle. Han er vidt forud for sin tid, og mange af hans analytiske forudsigelser har vist sig at holde stik. Der synes mere end nogensinde at være behov for den særlige sammentænkning af verdenshistorie, politik, psykologi, filosofi og esoterisk viden, som man finder i hans output. Man kan sige, at de særlige sider af hans værk, som har virket grænseoverskridende for mainstream og akademia, netop er de dele af den europæiske tænkning og menneskeforståelse, der blev skubbet ned i underbevidsthedens kælder i Oplysningstiden - og derfor netop de dele, der nu bør gives langt større opmærksomhed.


Rudolf Steiner (1861-1925) var en østrigsk filosof og esotericist og stifter af en af de centrale moderne spirituelle bevægelser i Vesten. Han er bedst kendt for sine bøger og forelæsninger før og efter 1. Verdenskrig, da han stiftede det Antroposofiske Selskab med det nuværende hovedkvarter i Dornach, Schweiz. Efter 1. Verdenskrig blev han indædt kritiseret af højreorienterede nationalister i Tyskland, hvilket fik ham til at opgive sin residens i Berlin. Mellem kritikerne var Adolf Hitler, som på tryk beskyldte ham for at være en forrædder mod Tyskland pga af hans anstrengelser for at promovere fred.

Forudsigende tænkeres arbejde som Rudolf Steiners gør det klart, at menneskehedens historie går igennem en bevidsthedsudvikling, hvor alle forandringer finder sted i menneskenes psyke såvel som i de ydre manifestationer. At forstå det, der sker for øjnene af os, er derfor aldrig simpelt, ej heller kan det tages direkte for pålydende. Skelneevne kræver et vidensniveau og kan kun opnås gennem studie og indsigt.

Og kun en tilnærmelse, der trænger dybt ind i den menneskelige natur tillader os at se den egentlige indre årsag til de ydre hændelser. Sådanne årsager kan være positive eller negative, konstruktive eller destruktive. Det er menneskets genius og dilemma, at vi kan vælge, hvilken indflydelse vi tjener. Som Steiner forudsagde næsten et århundrede siden, synes vi i dag at være ved et vendepunkt, hvor måden, vi træffer de nuværende valg på, kan afgøre Verdens skæbne.

Det står fuldstændig klart, at vi lever i en tid med teknologiske frembringelser, der historisk set blot startede for kort tid siden. Steiner sagde før andre, hvilket i dag accepteres som en selvfølgelighed: at vor tid opstod ud fra opdagelser gjort i 15. århundrede ved begyndelsen af rennaissancen, da menneskets intellekt blev i stand til systematisk at bruge den videnskabelige metode til analyser og afdækning af bevægelse og fysisk materie.

Den opfindelse, der gjorde alt andet muligt, var virksom i 1450'erne: trykkepressen som den blev udviklet og taget i anvendelse af Johannes Gutenberg i Tyskland. Over de næste fire og et halvt århundrede indtil starten af det 20 århundrede udviklede teknologien sig på alle områder, men eksploderede især med den næsten simultane befæstning af elektricitet og vidtspredende udnyttelse af fossilt brændstof.

Den seneste fase fandt sted efter Steiners død: brugen af elektriske impulser til højhastigheds-data-bearbejdelse, så computere nu hurtigt overtager menneskelige arbejdsbyrder. Uden at overdrive i væsentlig grad kan det siges, at der er med tiden er mindre brug for mennesker undtagen til at programmere computerne og holde dem kørende eller til at klare det trivielle arbejde, som maskinerne endnu ikke kan udføre.

Et uløst problem ligger i det faktum, at ingen ved, hvordan vi med et faldende behov for at ansætte mennesker kan fortsætte med at levere den købekraft i forhold til de arbejdsløse masser, som virksomhederne har brug for til at afsætte de produkter, som maskinerne efterhånden kan producere selv. Hidtil er en såden købekraft blevet skabt ved et gældsbaseret pengemaskineri, forbrugerlån og gældsrenter overfor faldende huspriser, osv. Kollapset af dette system akkompagnerer den nuværende globale recession, hvilket har lagt grunden til de gennemgribende globale forstyrrelser, der nu er på vej.

Støbningen af den moderne verden
Ikke alle nationer har været lige medvirkende til støbningen af denne moderne verden, som nu har en grundlæggende krise. Hovedaktørerne har været briterne og amerikanerne, hvis overherredømme er etableret gennem flere århundreder via skrupuløs imperiebygning efterfulgt af to verdenskrige, gennem hvilke deres eurasiske rivaler - navnlig Tyskland, Japan og det Ottomanske Rige - blev smadret.

Den angloamerikanske kombination, nu med Amerika som garant for brutal muskelkraft, er sammenfiltret med et kraftigt zionistisk element centreret omkring staten Israel i samspil med særdeles dominerende indenlandske lobbyer. Hvad der ret præcist kan kaldes for det anglo-amerikansk-zionistiske imperium stræber i dag for intet mindre end total global dominans.

De asiatiske nationer, Japan, Indien og til en vis grad det hvileløse Kina er blevet indkorporeret i den imperiale verdensorden. Latinamerika har længe været indenfor amerikansk indflydelsessfære, og Afrika er kommercielt kolonialiseret. Den islamiske verden har været under imperialt angreb, siden England og Frankrig sønderdelte det Ottomanske Rige i årene efter 1918.

Kun de uudgrundelige russere synes i dag at befinde sig udenfor, og denne nation er på mærkelig vis spil-levende og i stigende grad magtfuld selv efter et rasende finasielt angreb fra Vesten, der førte til Sovjetunionens kollaps i 1990'erne. Det fandt sted, da et fald i verdens oliepriser fandt sted med fuldt overlæg, hvilket førte til, at Sovjetunionen mistede adgang til hård valuta.

Hvordan gik det til?
Hvordan har anglo-amerikano-zionisterne bragt det så vidt i løbet af så kort en periode? To forhold falder i øjnene.

Det første er statslig vold: den absolutte mangel på tilbageholdenhed med brug af våbenmagt mod ikke-engelsktalende folk - det være sig ved hjælp af de skibe, der var naturlige fo søfarernationer og opfindsomhed med kanoner, bomber, fly og missiler. De var også pionerer med atomvåben, hvilket kun de har brugt mod en levende fjende.

Det andet er finasialisering: deres evne til at generere enorme mængder af penge gennem et banksystem, der stort set har været uhæmmet af lovgivning, sædvane og samvittighed, og som har evnet at kapitalisere fænomenal økonomisk vækst. Grundlaget for denne magt er et symbiotisk forhold mellem storbanker og stor-regering, hvor førstnævnte har kunnet skabe penge bogstaveligt talt ud af den blå luft og tage sig betalt for deres brug ved at låne til sidstnævnte, så de kunne føre krige og holde deres befolkning villig og afhængig via sociale velfærdsprogrammer.

Drivkraften for USA's regering til at bruge enorme mængder fiat-penge til at subventionere det finansielle system (bailouts/bankpakker), økonomiske stimuli, etc., skød i vejret med raketfart efter kollapset af boligboblen i 2007-08. Kollapset førte til den fortfarende globale recession, der ikke kan overvindes gennem konventionelle midler som keynesiansk underskudsregulering.

Resten af Verden har ikke kunne hamle op med den anglo-amerikansk-zionistiske snedighed og blev væltet omkuld i de ovennævnte krige. De primære områder, der kunne have udfordret imperiet, var Kontinentaleuropa med dets stærke historiske investeringer i regler, procedurer og regeringsførelse og Asien med dets spirituelle traditioner, der var uegnede til uhæmmet finansiering, handel og krigsførelse. Kineserne fx. er handelsfolk, men de har gamle regler for rimelighed i handel.

Anglo-amerikano-zionisterne har ikke haft sådanne regler og hæmninger siden Henrik d. 8's epokegørende brud med den katolske kirke i første halvdel af det 16. århundrede - hvilket i øvrigt havde at gøre med hans seks successive ægteskaber.

Dette eliminerede den største forhindring - et forenet katolsk Europa - ved at ophøje grådighed til et socialt accepteret imperativ for handling. Titlen på sociologen Max Webers berømte bog udgivet i 1904: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd dokumenterede forbindelsen mellem - eller snarere det identiske ophav til disse to ideologier.

Reformationen kom på et særligt punkt i historien, hvor den teknologiske tidsalder var ved at foretage sin endelige formgivning. Da reformationen havde sin geografiske base i Storbrittanien og Nordeuropa, var herskerne i disse regioner i stand til at danne vedvarende bånd til de magtfulde bankfamilier udgående fra Venedig og Holland, som nu var fuldstændig fri fra den traditionelle katolske modstand mod ågerrenter og forgældelse.

Mærkværdigvis var Martin Luther også stærkt imod ågerrenter og andre former for rovdyrsagtig handelspraksis, men kom ikke igennem med det. Det har med stor sandsynlighed at gøre med, at hans reformation blev finansieret og sponsoreret af venetianerne og tjente som en af de ideologiske kiler, de med så stor dygtighed drev ind hos deres fjender - hvilket på det tidspunkt vil sige ALLE europæiske stater. Med reformationen blev religionen som en faktor i dannelsen af økonomisk moralitet fejet til side. Et symbol på det, der nu voksede frem, var Bank of England, etableret i 1694 med hjælp fra bankmænd, der var kommet over fra Nederlandene med William af Orange under den 'gloriøse revolution'. Nederlandene var venetianernes andet holdepunkt. Det britiske imperium var det tredje og blivende. The City of London er opbygget efter venetiansk model.

Herefter blev Verden overtaget af handel og finansvæsen bakket op af militærmagt med Storbrittanien ved roret. Den industrielle revolution gjorde ydermere denne nation til et industrielt kraftværk. Da Englands magt aftog, var USA i stand til at træde ind ved at redde 'moderlandet' fra destruktion under 1. og 2. verdenskrig.

Efter 2. verdenskrig, især med skabelsen af den Internationale Monetære Fond (IMF) og Verdensbanken og hermed dollarens erstatning af pundet som verdensvaluta, manøvrerede USA ind på førersædet. Men det var stadig det samme imperium med de samme mål og karakteregenskaber.

De tre elementer
Rudolf Steiner skrev indgående om de tre hovedelementer i menneskelivet, som gennem historien har bidraget til en afbalanceret og sund eksistens, når denne fandt sted. Hans hovedide var kendt som den Tredelte Sociale Orden.

Det første element er det økonomiske defineret som produktion og distribution af forbrugsgoder, hvilket i dag har overtaget styringen med næsten al social aktion.

Det andet element er lov og regering, hvor regler og love burde have førsteprioritet i beskyttelsen af menneskets rettigheder og sikringen af retfærdighed i produktion og handel. Burde ...

Det tredje element er det spirituelle/intellektuelle/kulturelle, som skal tillade den frie udvikling af individuelle og menneskelige muligheder.

Desværre er denne model ikke blevet observeret og er ganske ignoreret af de investerede interesser, der profitterer af social lammelse og nedbrud. Med vilje?

Folk i dag er vidne til, at deres rettigheder forsvinder, ikke kun i de fremmede nationer, hvor den anglo-amerikanske-zionistiske elite styrer politisk eller kommercielt, men også indenlands. Alliancen mellem storbankerne og de regeringsledere, de kontrollerer, påvirker i afgørende grad lovgivningen og de institutioner, hvor menneskets rettigheder burde defineres og beskyttes. Dokumenter som Magna Carta, Den Amerikanske Uafhængigserklæring, de civile rettigheder (The Bill of Rights) er gennem årene og især på det senest blevet maltrakteret. De ansatte i retsinstancerne, dommere, advokater og jurister, som burde være vogterne over menneskenes rettigheder, sælger sig selv til højestbydende eller agerer som anklagere-forsvarere for den korporatisktisk ejede imperiale stat.

I det spirituelle/intellektuelle/kulturelle liv ser vi en stigende ensretning af regeringsdrevne skolesystemer og undertrykkelsen af alle ikke-kollektivistiske ideer. Dette kender vi udmærket i fx. Skandinavien. Den skandinaviske model er en 'sleeping beauty' med meget stor potentiale for totalitarisme Kollektivismen aka udslettelsen af individets fødselsrettigheder har fine kår her. Vi ser virksomhedssponsorerede fonde og tænketanke udøve dominans over højere uddannelser. Vi ser indlemmelse af kirker af politiske aktører, der støtter imperiets krige (mest et anglo-amerikansk fænomen) og fremstødet for zionistiske interesser i den politiske arena. Fordummelsen af befolkningen via medier ejet af finansverdenen har gjort folk til får - mæh sagde fåret, og det blev til uldsokker og kebab. Den slags halvt menneskelige, forskræmte og hårdt medicinerede kreatuerer er kun egnet til zombieagtig lydighed i forhold til forbrugerismens og militarismens påbud.

Vigtigheden af økonomisk udvikling i menneskers liv, specielt når verdens befolkning tages i betragtning, kan og bør ikke benægtes. Men problemet er ikke økonomisk udvikling i sig selv. Maskinen er kommet for at blive. Ejheller behøver vi at være alt for sentimentale overfor overforbrug, da økonomisk output er naturligt selvbegrænsende pga. ressourcernes tilgængelighed.

Spild og overforbrug har deres egne indbyggede konsekvenser, hvis folk er uvidende nok til at skubbe dem til side, og vi har alle valg i den henseende. Måske skal vi være mere bekymrede for 'fabrikeret mangel', hvor korporationer begrænser tilgængeligheden af forbrugsgoder og ydelser for at udrydde konkurrence og fastholde priser.

Og endnu mere bekymrede bør vi være for balancen mellem de tre afgørende elementer i menneskelige bestræbelser, der ubalanceret er skyld i destruktionen af menneskelig værdighed og retfærdighed overalt. Det er kun blevet værre efter Steiners tid.

Det er manglen på balance, der er patologisk. Det inviterer til kontrol af samfundet af folk, der er fuldstændig uegnede til at udøve den på grund af deres niveau af umodenhed og mangel på ægte menneskelige kvaliteter. Faktisk synes de, der er ansvarlige for det anglo-amerikansk-zionistiske imperium, decideret inhumane i deres karakter og har været på denne måde i meget lang tid. Man kunne endog fremlægge en hypotese, hvilket Steiner gjorde, at mange af dem er socio-psykopater eller - som man sagde i et præ-psykologisk sprog: dæmonisk besat.

Steiner påpegede i forelæsninger i starten af 20'erne, at disse 'besatte' mennesker i England og Amerika håndterede affærer bag scenen igennem hemmelige samfund/loger. Via disse observationer kan vi genkende organisationer samtidige med Steiner såsom the Round Table and the Society of the Elect dannet i England af Cecil Rhodes og Lord Nathan Rothschild og the Council on Foreign Relations etableret i USA efter 1. verdenskrig af løjtnant Edward Mandell House vha. Morgans og Rockefellers penge. Mandell House var, som nogen er bekendt med, magten bag tronen under Woodrow Wilsons præsidentskab. Han sad nærmest lårene af præsidenten.

Katastrofen?

Imperiets slagne rute fra forrige århundrede har ikke forandret sig. I dag er slutspillet i gang. Situationen i dag kan, som Steiner forudså i sine skrifter, ende i en katastrofe, medmindre tilstrækkelig mange mennesker vågner op og erkender den måde, der må handles på for at sikre en afbalanceret social orden. Inklusive en del af kontrollanterne selv.

Der er være fire muligheder, en mulig katastrofe kan bringes i stand på - hver for sig eller i en kombination.

Den første mulighed er en 3. verdenskrig, hvor Rusland, Kina, Iran og/eller andre nationer sætter sig op imod ødelæggelsen af Verden, som den bringes i værk af Imperiet.

Den anden mulighed er en voldelig masserevolution fra verdens folk mod alle former for økonomisk og social uretfærdighed.

Den tredje mulighed er en omfattende slavegørelse via imperiale kontrollanter, der bruger avanceret teknologi til at undertrykke alle tiloversblevne rester af fri tænkning og uafhængig handling.

Den fjerde mulighed er et vidtspredt kollaps, der resulterer i et sammenbrud af økonomiske systemer, social anarki, disintegration af infrastrukturer og genkomsten af primitive neofeudale strukturer.

Imperiets elite foretrækker som de kontrol-freaks de er, klart den 3. mulighed, og arbejder i øjeblikket på overtid for at realisere den. Men de er også langt fremme i deres forberedelser af mulighed 1 og 2. Mulighed 4 er mere problematisk. Vi ser dem, der har mulighed for det, hamstre forsyninger, erhverve sig landejendomme, opbygge våbenarsenaler. Big Business og Big Governement har på deres side opbygget gigantiske nødplaner og har forberedt deres militær på undtagelsestilstand. I USA er der fx. bygget meget store kapaciteter af koncentrationslejre (FEMA-camps) og indkøbt et meget stort arsenal af ammunition til indenlandsk militær. I England er der gennem årtier sket en opgradering af forskellige grupper af sikkerhedsfolk og deres mulighed for at udøve vold i krisesituationer.

Mange mennesker, inklusive de såkaldt progressive, gør den fejltagelse at tro på en femte mulighed, som skulle være mere kontrol med økonomien, lovgivningen og kulturanliggender inklusive uddannelse og skolesystemer - altså udvidet kontrol med alting udført af regeringen. De begår den fejl at tro, at regeringen i den situation vil agere på deres vegne. Dette sidestiller dem med de såkaldte konservative og liberale, der fx. ønsker at reducere regeringsstøtte til programmer, der ønsker at hjælpe lav- eller middel-indkomst-sektorerne, mens de agiterer for øgede udgifter til politi og militær (det første kender vi i DK, det andet er mere amerikansk).

Steiner var modstander af socialisme, hvilket historien som økonomisk system også fuldstændig har miskrediteret. Det er ret beset utroligt, at der stadig findes folk, der ublufærdigt kalder sig for socialister eller kommunister ovenpå den demaskering, der har fundet sted. Det burde også stå klart, at stigende involvering af regeringer i økonomisk aktivitet betyder udvidet bureaukrati, ensretning, skatter, retslige handliger, overtræk på finanserne, formularer, papirarbejde, politimagt, forstenet initiativ og fornyelse.

Dette er komplicerede emner, men historien viser, at troen på regeringen som redningsmand er en blindgyde, og at det ofte er et påskud for øget kontrol - altså et totalitært tiltag. I USA er der mange, der mener, at dette er den skjulte mening med Barack Obama-fænomenet. Hvordan skulle man ellers forklare denne ukendte Chicago-politiker med en temmelig dunkel baggrund, der trådte ud af den blå luft og kom til magten via dette ene slogan: 'Foranding'? De fleste af hans kampagnemidler kom fra finanssektoren, og han fortsatte uden tøven Bush-administrationens program med at forære finanssektoren rundhåndede og uforpligtende bankpakker efter oktoberkrisen, 2008.

… her vælger jeg at afbryde oversættelsen af Richard C. Cook's indsigsfulde artikel, da han glider over i meget specifikke amerikanske forhold.

Kommentarer

Populære indlæg