Den permanente undtagelsestilstand

Af Heinrich R

Først lidt kontekst [redaktionen]:

20. feb. 2015
Eksperter: Retsstaten er under angreb
Grundlovens paragraf 72 sikrer borgernes ret til meddelelseshemmelighed: »... brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse«
http://politiken.dk/indland/fokus_danmark/fokus_terror/ECE2555297/eksperter-retsstaten-er-under-angreb/Den grundlovsgivenede rigsforsamling af 1849

Og et tilbageblik fra sidste år:

20. jun. 2014
Regeringen vil ikke svare på, om Danmark er i krig
http://politiken.dk/indland/ECE2322367/regeringen-vil-ikke-svare-paa-om-danmark-er-i-krig/


24. jun. 2014

Første svar fra regeringen i 26 år: Vi er ikke i krig "»Det har i de sidste mange år været praksis, at skiftende forsvarsministre ikke har givet offentligheden oplysninger om bestemmelsens eventuelle anvendelse. Det skyldes – kort fortalt – at sådanne oplysninger ville kunne undergrave formålet med bestemmelsen (at beskytte rigets sikkerhed, red.) Jeg vil dog oplyse, at bestemmelsen ikke er i anvendelse – heller ikke til at foretage telefonaflytninger eller andre indgreb i meddelelseshemmeligheden. Jeg giver helt undtagelsesvist denne oplysning i lyset af den seneste tids debat og for at undgå helt unødvendige myter«, skriver Nicolai Wammen i en e-mail til Politiken
http://politiken.dk/indland/ECE2325376/foerste-svar-fra-regeringen-i-26-aar-vi-er-ikke-i-krig/


--------------------

At grundlovens § 72 "sikrer borgernes ret til meddelelseshemmelighed" er en tolkning, der ikke holder. Samtlige fem ord, er misvisende og misanvendte.

Paragraffens sigte er at stække statsapparatets hjemmel til at snage i forhold, der ikkevedgår den statslige forvaltning. Det er ikke alene borgere, der forsøges beskyttet, men alle naturlige personer der opholder sig i riget. En grundlov kan naturligvis ikke træffe bestemmelser angående legale personer (hvad enten der er tale om stråmænd/skygger, eller korporationer), da sådanne fiktioner er statens kreationer, frembragt som følge af legalistisk trylleri. De spøgerier som det statslige juristerivæsen har praktiseret, har gestaltet disse fiktive personer, men disse u-virkelige, opdigtede personaer eksisterer ikke hinsides den legalistiske lov-sfære (fas, ius, leges), og altså ikke i den forfatningsmæssige sfære (ius), hvor grundloven hører til.

Paragraffen omtaler nogle specifikke former for meddelelser, men angår ikke meddelelser i generel/universal forstand. Hvem siger, at internet-data, telefoni-data, osv. er "meddelelser"? Det er det ikke. Hvis man ser på logningsbekendtgørelsens bestemmelser, så er den designet til at registrere alle data, med undtagelse af selve meddelelsen (indholdet af det kommunikerede). Den samme skelnen kan ses, når NSA systematisk taler om at de registrerer "metadata", altså det der befinder sig hinsides de egentlige "data".

Paragraffen har intet at gøre med at sikre at mennesker gives en ret, for det forhold angår ikke statsretten (ius), da det er en følge af naturretten (fas), altså over og hinsides det rigets forfatning bør og kan beskrive. Paragraffens bestemmelser giver ikke nogle nogen ret, da et forfatningsdokument ikke har nogen sådan ret at give; menneskene der bor i riget, har naturligvis en sådan ret i forvejen, og den ret er ikke givet dem af mænd. Paragraffen handler om at beskytte den naturgivne og naturlige ret som alle mænd har, mod at blive krænket i andre situationer en hvor hensyn til det almene vel fordrer det.

I forsvarslovens § 17, gøres opmærksom på, at grundlovens § 72 kan suspenderes, i fald følgende betingelse er opfyldt: "Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren". Med andre ord, har forsvarsministeren hjemmel til at suspendere grundlovens § 72, hvis ministeren ønsker at gøre det, og mener at betingelserne er opfyldte.

Og hvad er betingelserne så? Det kan være "ekstraordinære forhold". At noget er "ekstraordinært", er at det er hinsides det ordinære, det velordnede, det velregulerede, det velkendte. Hvis der indføres undtagelsestilstand, uanset de begrundelser der fremføres for dette, er det i sig selv at erkende at ekstraordinære forhold gør sig gældende. Undtagelsestilstand betyder blot, at de gængse spilleregler er suspenderede. Der er intet i dansk lovgivning, der bestemmer, at såfremt den gængse orden suspenderes ("undtagelsestilstand"), skal det annonceres til befolkningen, at den gængse orden er suspenderet. Man kan indføre vedvarende undtagelsestilstand, uden at erklære det, så længe etaten er sammensat af mænd der langtfra deler ethos med Frank Grevil.

Når forsvarsministeren sender en e-mail med en udtalelse, kan man være sikker på at jurister har forfattet det, og har meget omhyggeligt valgt at udtrykke sig på en måde, så det sagte teknisk set er sandt, men det sagte ikke betyder det de fleste tror.

Det skrevne var: "Det har i de sidste mange år været praksis, at skiftende forsvarsministre ikke har givet offentligheden oplysninger om bestemmelsens eventuelle anvendelse. Det skyldes – kort fortalt – at sådanne oplysninger ville kunne undergrave formålet med bestemmelsen. Jeg vil dog oplyse, at bestemmelsen ikke er i anvendelse – heller ikke til at foretage telefonaflytninger eller andre indgreb i meddelelseshemmeligheden. Jeg giver helt undtagelsesvist denne oplysning i lyset af den seneste tids debat og for at undgå helt unødvendige myter"

Det må forstås således:

Forsvarsministre har ikke, og bør ikke, oplyse om bestemmelsens anvendelse, da det undergraver formålet med bestemmelsen. Hvorvidt bestemmelsens betingelser har været opfyldte, forbigås i tavshed, da der alene tales om "bestemmelsens anvendelse". Betragtningerne om, at det at give oplysninger undergraver formålet, må forstås således at forsvarsministeren under ekstraordinære forhold endog kan tillade sig at misinformere herom. Hvorefter forsvarsministeren går i gang med oplyse om, at bestemmelsen ikke er i anvendelse (men fortier hvorvidt de aktuelle forhold er sådanne, at bestemmelsen kunne tages i anvendelse). Årsagen til at forsvarsministeren siger dette, er for at undgå "unødvendige myter" (læs: spekulationer om emnet) og den oplysning har er fremkommet med, er givet helt "undtagelsesvist".

Når forsvarsministeren "helt undtagelsesvist" har fremsat et udsagn til "oplysning", og årsagen bag er "at undgå unødvendige myter", så siger manden jo reelt, at der er indført undtagelsestilstand! At den fremsatte "oplysning" har som sigte at undgå visse spekulationer (som de nødigt ser i omløb), og at ambitionen bag hvad forsvarsministerens siger eller ikke siger, er styret af "formålet med bestemmelsen" (om at kunne indføre undtagelsestilstand), er jo en meget klar indikator for, at den sigtet med den fremsatte "oplysning", er at misinformere.

Teknisk set, er det formodentligt sandt, at forsvarslovens § 17 ikke er det hul, der aktuelt anvendes til at lade FE, NSA, GCHQ osv. gennemføre massiv overvågning af al telekommunikation i det danske rige. Der er langt "bedre" huller at bruge...

Kommentarer

Populære indlæg