Eugenik 2013

af morton_h, the blogger
 
Det er som muligvis bekendt ikke trendy at være eugeniker, efter at nazisterne havde haft det i hænderne. Denne betændte ideologi gik derfor under jorden en årrække. Men i en artikel i Information 'Miljøeksperter: Færre fødsler er en god nyhed' dukker eugenikkens grimme fjæs op forklædt som civiliseret, akademisk tale.

Eugenikken forsvandt aldrig, den ventede blot på bedre/værre tider, den morfede og gjorde sig salonfähig. Man lærte sig at tale nysprog, så ingen opdagede, hvad der var gang i. Man vil i dag lægge mærke til, at hver gang skabs-eugenikerne udtaler sig, er det altid i et lingo, der kredser om hensigtsmæssigheden i forhold til produktion og mennesket som en ressource, mennesket som maskinel / personel, mennesket som en afgrøde, der høstes og fortæres.

Det er ikke så sært. Grundlaget for det eugeniske tankesæt er født i den britiske overklasse, der skabte industrisamfundet i starten af 1800-tallet. Der er mange, der stadig tror, at det var nazisterne, der opfandt eugenikken, som dengang gik under navnet 'racehygiejne'. Men det er ahistorisk. For det første har det ikke nødvendigvis noget med race at gøre, selvom det indgår som komponent. For det andet og vigtigere handler det om en herskende klasses selvudnævnte og nærmest gudgivne ret (iflg. dem selv) til at bestemme, hvem der har lov til at leve på denne planet.

Det var disse mennesker, der skabte og formede 'homo industrialis'. Og det er den ideologiske linie, der udgår fra dem, som i dag udtaler sig om at begrænse menneskers ret til at føde børn.

Hver gang dette emne kommer op, er det ALTID taget ud af en større kontekst. Man taler fx. aldrig om, at den herskende klasse - dem med eugenikken og socialdarwinismen - har skabt et globalt samfund, hvor folk lever som industrihøns på sultegrænsen. Der er en grund til, at danskere føder færre børn, hvorimod man de steder i verden, hvor folk er frarøvet et anstændigt livsgrundlag pga. imperialisternes / eugenikernes / den vestlige elites udplyndring af deres lande, får mange børn. Afrika, hvor der fødes mange børn, er verdens rigeste kontinent på ressourcer - OG det mest forarmede på samme tid. Et markant paradoks.

Befolkningstilvækst er et udtryk for kulturel ubalance. Et samfund og en kultur i balance holder et konstant befolkningsniveau, der hverken ekspanderer eller formindskes. Alt andet er udtryk for en usund mental-politisk-økonomisk civilisation, hvor en ganske lille gruppe opfører sig som rovdyr på de ganske manges livsenergier og ressourcer.

At man ikke tør tale om disse indlysende sammenhænge føjer dagligt spot til skade og bliver dermed en del af problemet. Og man skal ikke spørge skabs-eugenikerne om det, for de giver ikke noget svar. Lad os for en gangs skyld forsøge at genskabe den større kontekst, der er fraværende i ovennævnte avisartikel og i den offentlige debat.

Eugenik: videnskabelig retfærdiggørelse af massemord
Bag de store geopolitiske hændelser ligger ideologier. Eugenikken var oprindelig en form for darwinistisk-videnskabelig ideologi, hvis formål var at retfærdiggøre de massemord, der fandt sted i imperialismens tidsalder. Det var 'The White Mans Burden' at tage hånd om resten af verdens befolkning med de midler, der skønnedes nødvendige for formålet. Det antog former for barbari, som for udøverne af denne ideologiske byrde medførte en heftig kognitiv dissonans. De søgte undskyldninger, ideologier med indbygget tilgivelse for ugerninger, måder at afmontere den menneskelige samvittighed på, så den ikke kom i vejen for handling - det har samvittighed det jo med at gøre.

Det er desværre ikke muligt at adskille opkomsten af eugenikken fra kristendommen. Det er et fundamentalt judæo-kristent tankesæt, at de kristne er alle andre folk overlegne og derfor har en ret givet til dem af selveste Vorherre til at omvende, opdrage og frelse de stakkels vilde, hedningene og dem derude, der lever og tænker som dem dengang. Det er det store kristne kors i tid og rum: derude og dengang, vertikalt-horisontalt.

Selv hos 1800-tallets progressive kristne abolitionister finder man aldrig en tilkendegivelse af, at de slaver, som de var med til at frigive, var deres ligemænd. De var stadig de stakkels vilde, som efter deres frigivelse skulle opdrages og civiliseres ligesom små børn. Ikke-europæisk-civiliserede samfund blev i 1800-tallet udsat for kulturel udslettelse under dække af velgørenhed. Det varede ikke længe, før agendaen slog igennem. Man gik bort fra tanken om velgørenhed. De vilde racer - det drejede sig især om folk af anden hudfarve - kunne ikke civiliseres, dette indså den hvide mand. Derfor måtte de i stedet udryddes! Det er i denne erkendelse: de bliver aldrig ligesom os! at eugenikken fødes.

Tasmanien - et eksempel
Et af de tidligste eksempler på eugenik fandt sted i den britisk imperiale koloni, Tasmanien. Da englænderne ankom og fandt de 5000 hidtil isolerede indfødte, blev de fyldt med afsky over deres fremtoning. De fremstod for dem som dyr - de havde jo ikke tøj på! - og de blev herefter behandlet som dyr. Dette har også et fundamentalt kristent udsyn og kan retfærdiggøres i Biblen, ved at Gud skabte himmel og jord og satte menneskene til at herske over dyrene. De engelske settlere kunne fjernt fra verdens øje frit misbruge de indfødte til, hvad de havde lyst til. De indfødtes land, som var deres jagtområder, blev inddraget, og de indfødte, som selvfølgelig satte sig til modværge, blev massemyrdet. Briterne kunne erstatte deres døde med nye settlere, de indfødte kunne ikke. De blev stort set tilintetgjort.

Guvernøren havde et problem. Udryddelsen af en hel befolkning ville rygtes, og Imperiet ville afsløre sit sande væsen. Han fik signal fra den engelske regering, at han måtte tænke i andre baner. De indfødte havde i mellemtiden lært at gemme sig i de ufremkommelige områder. Guvernøren allierede sig med missionærerne. Disse overtalte de overlevende til at indgå en såkaldt 'fredstraktat' og lade sig transportere til en bestemt ø. De troede, de ville komme tilbage og genoptage deres gamle liv, men denne ø var tilrettelagt som en slags koncentrationslejr, en ideologisk fabrik, hvor de skulle omskabes fra at være indfødte til at være velopdragne kristne, arbejdsvillige borgere i den engelske imperium. I stedet for at blive direkte nedslagtet blev de i første omgang hjernevasket.

Men ikke nok med at de blev hjernevasket, de begyndte at dø af den hvide mands sygdomme, en efter en. Guvernøren så det hele ske, og selvom han i starten led af lede ved konsekvensen af egne handlinger og beslutninger, så antog han hurtigt den attitude, at det jo var bedre, at de indfødte uddøde velsignet af den evangeliske lære end uvidende om disse såkaldte velsignelser.

Kristendommen slog her tydeligt igennem som dødskult. Eugenik er en dødskult! Men det er en apologetisk dødskult. Det er et trossæt, der beskytter dens menighed mod deres egen indre kognitive dissonans, imod et ansvar for egne beslutninger og handlinger, imod moralsk konsekvensdragning.

Imperiets nye standard
En befolkning, hvis forfædre havde beboet et område i ca. 10.000 år, blev udryddet i blot én generation! Men dette skulle vise sig ikke at være en unik hændelse. Den gentog sig alle de steder, det engelske imperium ankom: Sydafrika, New Foundland, den argentinske Pampas, Caribien. Listen er meget lang og meget sørgelig.

Det gammeldags slaveri var imidlertid på tilbagetog. De lokale plantageejere mistede støtten fra Imperiet og vendte deres frustration mod dette og dets tidligere slaver. De havde nu ikke længere de af feudalismen legitimerede midler, og de tidligere slaver blev nu bebrejdet for at være notorisk dovne, uarbejdsdygtige, uciviliserede og utæmmelige. Og i den viktorianske, britiske elite blev der talt og skrevet om det samme. Thomas Carlyle skrev sine ny-racistiske pamfletter om 'ulighed' som en nødvendighed i forhold til negre: Hvide burde regere over sorte. Mænd burde regere over kvinder. Kristne burde regere over hedninge. De uddannede få burde regere over de uuddannede masser. Europæerne burde regere over ikke-europæerne. Og den britiske elite burde regere over dem alle.

I 1865 gjorde indbyggerne i Morat Bay, Jamaica oprør mod det engelske imperium ved at angribe en retsbygning. Guvernøren indførte prompte undtagelsestilstand (martial law) og beordrede sine soldater at tage på dræber-togter i området! Altså hævntogter, hvor man blot vilkårligt dræbte civile til højre og venstre. De engelske abolitionister mobiliserede igen og krævede guvernøren stillet til ansvar for massakren, men han bakkedes op af etablissementet, aristokratiet, kirken, domstolene ... og frikendtes. For han tugtede jo blot disse dyriske vilde indfødte, og med fuld ret!

Herefter i 1860'erne forstummede al modstand mod Imperiets fulde ret til underkuelse med alle forhåndenværende midler - inklusive massakrer. Eugenikken var en realitet, der blot manglede en 'videnskabelig' underbygning.

Videnskabelig racisme
Anatomiske studier og dissektion af døde kroppe lagde grunden til en opgradering - en videnskabeliggørelse af den simple og arrogante racisme. Medicinsk doktor Robert Knox blev først berygtet som ligrøver og måtte flygte ud af landet. Men han dukkede op igen i 1820'erne med en bog kaldet 'Races of Men'. Racen bestemte din karakter, din psyke, din position i civilisationen og din skæbne ... kort sagt: alt. Den sorte race var derfor underlegen og den hvide overlegen, og det var helt naturligt. De hvide havde retten til overlevelse, de sorte havde 'retten' til at blive udryddet. Naturvidenskabsmanden havde udtalt sig.

I USA samlede en gruppe under ledelse af videnskabsmanden Samuel George Morton kranier ind og sammenlignede dem. De sammenlignede kranier fra kaukasere, asiater, afrikanere, hottentotter (det imperiale navn for san-folket, et gammelt jægerfolk i Sydafrika), eskimoer, australske aboriginees. De sidstnævnte var ifølge Mortons gruppe muligvis ikke engang laverestående mennesker, men ikke mennesker overhovedet!

Men det afgørende bidrag til til denne nye videnskab kom ikke fra anatomerne eller kraniesamlerne, men fra en af de store mænd i videnskabens historie: Charles Darwin og hans bog: 'The Origin of Species'. Det er blevet diskuteret, om det var Darwins intention, men lynhurtigt blev hans begreber arternes udvælgelse og naturlig selektion et argument-to-end-all-arguments for den hvide races, og helt specifikt englændernes, 'naturlige' overherredømme over resten af verden.

Livet synes at favorisere specialister, og det finder man i dyrelivet. Darwin siger lige ud, at englændere er ligesom dygtige dyr i dyreriget: de er gode til at overleve, fordi de er gode til at ekspandere. Darwin giver her en biologisk begrundelse for imperialismen og det britiske imperium, hvorved al diskussion om hans gode intentioner burde forstumme.

I kølvandet på dette statement fremkommer socialdarwinisterne. Det er folk som biologen Thomas H. Huxley og økonomen Herbert Spencer brugte argumentet om de biologisk determinerede forskellige skæbner for de forskellige folkeslag. Vinderne var nordeuropæerne, specielt englænderne. Taberne var dem, der ikke var konkurrencedygtige i denne videnskabeligt begrundede junglelov. Det kaldte de Survival of the Fittest. De andre racer var iflg. socialdarwinisterne uegnede til at overleve og ville forsvinde af sig selv. Evt. kunne man hjælpe dem lidt, og imperialisternes forbrydelser blev nærmest taget som bevis for, at de havde ret: fæhoderne var jo ikke konkurrencedygtige, så derfor fortjente de at uddø!

Og det var just det, verden blev vidne til i Australien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika - overalt. Det var også med dette tankesæt, at englænderne søgte at massemyrde kineserne ved at smide tonsvis af opium indover dette storrige. Man havde beviseligt ret til det, det var selve naturens orden! 

Englændernes indiske holocaust
Det var ikke blot i de nye kolonier, dette dogme blev brugt. Imperiets gamle kronjuvel Indien var hidtil blevet brugt som et eksempel på velgørende imperialistisk herredømme, men nu blev den nye argumentation også brugt på inderne. I 1870'erne rasede det klimatiske fænomen, vi i dag kender som 'El Ninjo', og millioner af indiske bønder begyndte at sulte ihjel. På samme tid fejrede vicekongen, Lord Lytton, dronning Victorias fødselsdag ved at invitere 50.000 fra den indiske overklasse til en overdådig banquet. Lytton benævnte hungerkatastrofen som et tegn på den darwinistiske vinder-taber-mekanisme. At gribe ind og hjælpe de hungrende folkemasser ville være en forbrydelse mod naturens egen lov.
Men i det gamle Indien havde en hungersnød aldrig betydet udslettelse af store dele af befolkningen. Denne nye katastrofe skyldtes, at englænderne havde tvunget dem til at dyrke afgrøder som hvede og ris til eksport i stedet for lokale afgrøder, som førhen havde skabt fundamentet for selvforsyning. Den høstede afgrøde, der kunne have reddet dem, blev stablet i kæmpe bunker i havnebyen Madras, hvor de var klar til at blive udskibet til England og USA. Markedet dræbte otte millioner af indere i et imperalistisk holocaust af hungersnød, der på alle måder mindede om nazisternes koncentrationslejre.
Vi er jo i 1870'erne og dermed i fotografiets tidsalder. Der findes et righoldigt og særdeles skræmmende billedmateriale, der dokumenterer effekten af denne holocaust. Det viser, at det, der skete i nazisternes udryddelseslejre var allerede var fuldt udviklet af briterne 70 år forinden. Den kunstigt skabte hungersnød vendte tilbage i 1880'erne og 1890'erne og omkring 30 millioner indere døde - eller rettelig: blev myrdet af englænderne.

Englænderne havde 'øvet' sig forinden, fordi de havde benyttet det samme våben mod sine egne naboer / indbyggere i United Kingdom: irlænderne. Englænderne udførte et holocaust mod irlænderne i 1845-50, da de blev ramt af kartoffelpesten (phytophthora infestans). Britiske historikere har beskrevet det som en naturkatastrofe. De samme historikere beskrev også senere 1. verdenskrig som en kæde af tilfældige hændelser. Men sagen var, at Irland led hungersnød, fordi forsyningerne bevidst blev fjernet med 40-70 skibsladninger om dagen. Denne blokade blev håndhævet med våben af 12.000 britiske konstabler forstærket af britisk militær, krigsskibe, toldfartøjer, kystbevogtning og bakket op af 200.000 britiske soldater. Ligesom i Indien var det ikke naturkatastrofen som sådan, der skabte hungersnøden, men de forholdsregler, som englænderne tog for så at sige at hjælpe naturen yderligere på vej ...
De fleste døde i øvrigt kun indirekte af sult. Langt de fleste døde af alle de sygdomme, der fik frit spil, når ernæringen svigtede: dysenteri, kopper, kolera. Læg forøvrigt mærke til de hemmeligheder, der gemmer sig i sproget. Hvad kaldte englænderne hungersnøden? The Great Famine! Hvad kaldte de 1. Verdenskrig? The Great War! For dem var det simpelthen storslået!
irishholocaust.org
Den engelske elites mareridt
Som i tilfældet med Irland (waliserne kan snakke med her), var det altså ikke blot folkeslag udenfor Europa og England, man frygtede og foragtede, og om hvem man mente, at de var racemæssigt underlegne - og dermed fortjente den samme skæbne som de 30 millioner afpillede skeletter, der lå og flød ovre i Indien. Eliten talte også om de internt 'underlegne' racer: cockney-racen eller den skotske race. Kranieforskerne tegnede hoveder af disse 'racer' - og dette ord blev brugt helt seriøst. Man talte endog om 'kriminelle racer'.
East End af London var ifølge eliten samlingsstedet og smeltediglen for disse laverestående 'sociale racer'. Darwins fætter, Francis Galton, var foruroliget og forarget over, at underklassen reproducerede sig selv hurtigere end de 'højere' klasser. Dette passede jo ikke med socialdarwinisternes lov om 'survival of the fittest'. Galton udkastede planer for at hjælpe naturlovene (formuleret af eliten selv) og fremme 'avling' (breeding) blandt over- og middelklassen og undertrykkelse af samme hos den 'kriminelle underklasse-race'. Socialdarwinismen var også en form for social-racisme.

Mug shot of an aristocrat criminal

Galton kaldte sin nye videnskab for: Eugenik.

Denne nye ideologiske videnskab tiltrak ledende intellektuelle kulturpersonligheder som George Bernhard Shaw, H.G. Wells og Winston Churchill. Disse folk var overbeviste eugenikere.

I 1904 gjorde Herere-folket i Namibia oprør mod den brutale tyske kolonialisme. De fik følgeskab af Nama-folket. Tyskerne nedslagtede så mange, de kunne, men de evnede ikke at finde de sidste. De anlagde derefter koncentrationslejre, hvor de indfangede blev myrdet, voldtaget eller tvunget til at arbejde sig til døde. Det mest berygtede sted hed 'Shark Island'. Hvis endte her, ville man dø. Dette sted var et direkte forstudie til de nazistiske dødslejre.

Det er udenfor scope af denne artikel at gøre rede for, hvordan det 3. Rige og det nazistiske regime blev dannet. Men det skal kort nævnes, at grundlaget for dette berygtede regime er et af verdenshistoriens bedst bevarede hemmeligheder. Professor Anthony Sutton fulgte og dokumenterede i 1970'erne ALLE sporene af finansiering til både Nazityskland og det kommunistiske Sovjetunionen (den nazistiske og den kommunistiske revolution). Konklusion: samtlige spor peger på en gruppe af bankfolk med hovedsæder i Wall Street og the City of London. Hermed er vi tilbage til den britiske elite og eugenikerne / socialdarwinisterne.

Bureakraterne og den nye verden
Nedslagtningen af namibianerne i starten af forrige århundrede er en bureaukratisering af massemord - massemordet fik hermed en bureaukratisk begrundelse.
Det fik også et grotest efterspil. De afhuggede, indtørrede hoveder af namibiere blev solgt forskellige steder i verden og udstillet som beviser på de laverestående racers underlegenhed. Se dette grimme hoved af en namibier, et laverestående væsen, synes du ikke, det er laverestående? Man gad godt have set det afhuggede, indtørrede hoved af Winston Churchill eller Tony Blair placeret på en piedestal efterfulgt af spørgsmålet: synes du ikke, dette er laverestående?
Tyskeren Eugen Fisher rejste rundt i Namibia og indkaldte de lokale til opmåling af deres kranier. Han mål var at bevise, at raceblanding var en skidt ting, og at det afrikanske gen dominerede over det hvide gen, hvorfor dette burde forhindres. Dette blev brugt af amerikanerne, der oplevede masseimigration i en argumentation for at forhindre blandingen af racerne.
Eugenik-bevælgelsen i USA, som stammede direkte fra Galton havde enorme mængder af penge til rådighed. En af bevægelsens hovedmænd hed Charles Davenport. Under hans ledelse katalogiserede man de medlemmer af en race, der blev anset for genetisk upassende. På baggrund af disse katalogiseringer, blev det bestemt, hvilken skole, man kunne gå i, hvilken kirkegård, man kunne begraves på, hvem man kunne gifte sig med. Hvis man giftede sig med folk udenfor egen race, kunne man blive 'ugiftet'. 27 stater indførte eugenisk lovgivning - altsammen for at beskytte den genetiske sundhedstilstand for den hvide race. Dem, der blev indentificeret som uværdige, blev massesteriliseret.
Det skræmmende var, at de folk, der arbejde for denne sag, anså sig selv for at være frihedselskende, reformsøgende, humanitære velgørere.

Nazisterne
Den britiske og senere amerikanske eugenik-bevægelse blev herefter global. I Sverige steriliserede man 60.000 medlemmer af etniske minoriteter. Men det var i Tyskland, at man var mest påvirkelig for denne ideologi. Amerikanske eugenikere påvirkede og financierede det tyske Kaiser Wilhelm Institut for Antropologi og Menneskelig Arv. Dem, der arbejdede på dette institut modtog legater fra den amerikanske Rockefeller Foundation. Vi finder også manden fra Namibia her: Eugen Fischer.  Han fik under nazisterne lov til at massesterilisere børn fra Rhinlandet født i blandede ægteskaber. Det galt også mentalt syge.

Det er folk med en karriere på dette institut, der bød sig til, da de nazistiske udryddelseslejre skulle etableres. De argumenterede for, at de var tidens fremmeste eksperter på området: masseaflivning. Dette var folk med PhD i racehygiejne, det var videnskabsfolk. Men denne videnskab har en ubrudt linje fra de britiske eugenikere og Galton til Kaiser Wilhelm-folkene, Eugen Fischer og nazisterne. Det er én og samme bevægelse og agenda. 

Parallelle studier af geopolitiske events og de store sociale-kollektivistiske eksperimenter i Europa og de to verdenskrige viser, at disse også er én og samme bevægelse og agenda. Hvilket er ganske uspiseligt for de fleste mennesker, der gennem hele deres opdragelse og liv er blevet pisket til at mene, at det drejer sig om store modsætninger af ganske forskellig bevægelse og agenda.

Bioetik
Jeg har kastet min 14-sidede terning, og den landede på det nye buzzword og pseudonym for eugenik: bioetik. Smag lige først lidt på ordet: bio = liv, etik = det gode og rigtige. Lutter eufemismer. Nøjagtig ligesom eugenik = de gode gener. Der skal masser af sukker på for at tage den grimme smag af cyankalium.

Bioetik omfatter både eugenik og euthanasi på én gang. I bioetikken undgår man fuldstændig at nævne den belastende forhistorie fra det 19. og det 20 århundrede. Man træder ind i et postmoderne rum af glemsel, og taler om de samme ting, som om de aldrig havde haft fortilfælde og historiske kontekst. Man regner med - hvilket heller ikke er helt forkert - at folk i mellemtiden er blevet fuldstændig historieløse.

Da eugenikerne fra 2. verdenskrig var blevet arbejdsløse - en del af dem blev udsmuglet sammen med andre videnskabsmænd og SS-folk på falske pas fra Vatikanet, men det er en historie for sig. De ønskede at holde deres pseudovidenskab ved lige efter krigen, og de satte det op, der i efterkrigstiden går under navnet: befolkningskontrol. Der blev iflg. dem ikke udryddet nok under selve krigen, så der måtte findes andre metoder. Nazisterne havde ikke brug for at tildække deres hensigter med nysprog, det havde de, der udviklede, hvad der i dag kaldes bioetik.

Hastings-instituttet er den førende amerikanske institution for eugenik / bioetik. Man omdøbte Eugenik-Selskabet. David Calahan og Ezekiel Emmanuel (bror til Rahm Emmanuel, Obamas spinndoktor og rådgiver) er førende skikkelser. Sammenfaldet mellem folk, der dengang, før det blev for politisk ukorrekt, kaldte sig eugenikere og dem, der senere kaldte sig bioetikere er alt for stort til at kunne overses.

Skiftet, der sker i slut 40'erne, start 50'erne har at gøre med USA' transformation til en militærstat. De sidste humanitære ideer overleveret fra Borgerkrigen og dannelsen af republikken blev her skyllet ud. Folk som John Foster Dulles, Alan Dulles, Avril Harriman, John D. Rockefeller Junior og Nelson Rockefeller var ankermænd i denne transformation. Her starter udvaskningen af enhver idealistisk tanke om, at USA skulle hjælpe andre lande med at udvikle sig, til at USA havde lov til at undertvinge og udbytte andre lande. Det nu fast etablerede militær-industrielle kompleks og et effektivt SS-lignende, skrupuløst efterretningsvæsen, CIA, var redskaberne.

Kommunistforskrækkelsen - der skal altid være en ydre fjende, når man vil skabe et totalitært samfund - var iværksat af den britiske elite og via den transatatlantiske elites institution påtvunget amerikanerne. Fra studier af deres Great Plan ved vi, at Tyskland skulle smadres, derefter Rusland, derefter Kina. I dag, først under Bush og nu under Obama, bliver lande bombet, der enten ikke underkaster sig eller er ved at udvikle teknologi. Man kan kalde det anti-ulandsbistand. Hvis USA ser begyndende velstand, uafhængighed, teknologisk udvikling, sund økonomi og national stolthed et sted i verden, så vil den blive sønderbombet. Dødssynden misundelse har fuldstændig besat dette land og dens regering.
Et nøjere studie af den britiske elite og deres Great Plan er gjort af historiken Terry Boardman og kan læses i komprimeret og oversat form her på bloggen:
Vesten versus Kina, del I
Vesten versus Kina, del II
Gåden om Kaspar Hauser

Den nye politiske filosofi, der kommer til at dominere USA med England pustende i nakken var, at verdens ressourcer er begrænsede. Der er ikke nok til os alle - underforstået: der er kun nok til os. Der er samtidig for mange, der gør krav gældende om at have del i deres = vores ressourcer. Derfor er der x-antal mennesker der må dø. Man kan næsten stille det op som en ligning:
aflivning =  (ressourcer  / ressourcekrævende) * (ressourcekrævende - ressourceberettige)
Hvis man lægger følgende tal ind ressourcer = 1.000, ressourcekrævende = 100, ressorceberettigede = 5, får man det resultat, at 95% af jorden befolkning bør aflives. Et perverst regnestykke. Men dette regnestykke blev rent faktisk udført af gruppen omkring Calahan og Hastings-Instituttet, som var en del af den transatlantiske elite fra østkyst-USA, der stadig elskede det engelske aristokrati og det engelske imperium. Det er deres arv og deres værk.

Bioetik i praksis
Når en befolkning har en dårlig sundhedstilstand - og de har de, når fødevareindustrien tager over og udhungrer alle fødevarer - så bliver de syge og får brug for medicin. At medicinen så ikke ville have helbredt dem, uden at deres ernæring blev genetableret er så en anden sag. Men i Europa bliver der nu beordret nedskæringer i sygeforsikringer og statsstøttede foranstaltninger til sundhed. I Portugal, som af de europæiske bankmænd er udset som et af slagtehusene for mennesker. De bliver nu finansielt angrebet ligesom andre sydeuropæiske lande, hvorefter de ikke kan købe ordentlig mad, hvorefter de bliver syge. Man beskærer simpelthen hjælpen til de syge ved kraftigt at hæve prisen på medicin og medicinsk behandling/hospitaler. Folk har ikke råd til at blive behandlet. Mange af disse mennesker vil dø. Dette er bioetik, euthanasi, aktiv-politisk-social dødshjælp i praksis.

Dem, der rammes hårdest og mest brutalt er de ældre og de fattige. Det er samtidig de befolkningsgrupper, der regnes for de mindst indtægtsgivende for bankfolkene/eliten. De ældre er stort set uproduktive, de er ren udgift, ud med dem! De fattige er de lavtuddannede, lavtlønnede eller arbejdsløse, ud med dem!

Obama-care
Da Barack Obama annoncerede sin sundhedsreform, havde han allerede været en tur omkring forsikringsselskaberne og deres Wall Street-ejere - en af dem (Geitner) sad allerede som finansminister. Han sagde til dem - det havde han fået besked på - at han skulle spare to trilliarder på sundhedshjælp i USA ved en reform. Der var brug for flere penge til at føre krig for. Beskæringen i sundhedshjælp skulle finde sted i hensigtsmæssige kategorier udvalgt efter euthanasi-principper: visse liv er mindre værdifulde for samfundet end andre. Disse principper var tilrettelagt i Hastings-Instituttet af folk som Ezekiel Emmanuel. Hans bror Rahm Emmanuel sad, som nævnt, som Obamas personlige rådgiver i Det Hvide Hus.

Her kunne man gå ud af endnu en streng, der hedder zionisme, Holocaust, terrorisme. Rahm og Ezekiels far var rent faktisk zionistisk terrorist i de tidlige år for dannelsen af staten Israel, hvor terrorisme blev betragtet som et legitimt revolutionært våben. De tidlige settlere var - ligesom de nuværende - praktiserende terrorister. Staten Israel er opbygget på praktiserende terrorisme - som de så har vældig travlt med at beskylde dem for, der bliver udsat for og gør modstand imod deres terror.

Tilbage til den infamøse euthanasi-medicare. Ifølge udregninger bag 'Obama-care' kan et menneskeliv udregnes til en pris ifølge non-individets nuværende produktivitet. En gammel er intet værd. En ældre kan være noget værd. Et barn - surprise - er heller intet værd. En ko føder en kalv, der i løbet af kort tid bliver noget værd. Den kan slagtes med det samme, eller man kan vente, til der er mere kød på kroppen. Et barn er INTET værd i mange år, hvor samfundet skal investere i dets uddannelse. Barnet som sådan er ... en værdiløs, grovædende og storskidende kødklump i den perverterede logik, som Hastings-Instituttet og folkene bag Obama-care benytter sig af.

Tankesættet er arketypisk for det britiske aristokrati. Ifølge dem er deres børn mennesker, og alle andre er dyr eller affald. Deres systemiske foragt for alle andre end deres egen familie og klasse er ekstrem. Det er dette tankesæt, der har skabt disse institutioner: Galton Institute, Hastings Institute, Tavistock Institute, disse pseudovidenskabelige tænketanke eller skulle man sige: hjernevaskertanke, der har haft maksimal indflydelse på den vestlige verdens politikere og minimal bevågenhed blandt befolkningerne.

Den samme elite tog sig vældig godt betalt ved at iscenesætte Finanskrisen 2008 - Wall Street krakket 1929 version 2.0 i slow-motion - ved at klynke sig til bail-outs (bankpakker) for trilliarder. Det var verdenshistoriens største hold-up. Udbetalingerne skulle løse problemer, de løste INGEN problemer, de blev taget væk fra de offentlige budgetter, væk fra produktionen, væk fra videnskaben, væk fra befolkningen, og ned i lommen på en klike af finansielle storforbrydere.

Her vælger vi så at gå over i noteform. Emnet er vældigt omfattende, det forgrener sig. Eugenikken og euthansien forsvandt aldrig, de morfede, de opdaterede sig selv via ny teknologi og ny videnskab, der blev misbrugt. Alle midler blev taget i brug. Det anbefales allerede af den britiske elite og deres skriverier i 1800-tallet.
Forgreninger kunne være:

Vacciner og kunstige epidemier
Et nærmere studie af det, der skulle være forebyggelse af sygdomme, viser at de i for mange tilfælde har mere at gøre med kemisk-biologiske masseødelæggelsesvåben. Vaccinationer gøre noget ved størstedelen af menneskeheden på et meget tidlig tidspunkt i deres liv. De færreste ved, hvilke komponenter, der indgår i vacciner, og hvis de vidste det, ville de nok overveje at skyde dem direkte ind i blodbanen på deres spædbørn. 'Vacciner er kemisk lobotomi' (Bertrand Russell, filosof, matematiker, medlem af inderkredsen i den britisk elite).
Vaccinen lagrer sig permanent i organismen og venter på et signal til en dag at blive til en sygdom. Jamen var det ikke det, som den skulle forebygge? Nej, den skulle sørge for, at medicinalindustrien havde en livlang kunde.

Det var koppevaccinen, der mere end noget hjalp til at sprede hiv-virus til Afrika. Derfor var vaccinen også en del af det laboratoriefremstillede biologiske masseødelæggelsesvåben, som hiv var designet som. Glem alt om de grønne aber... Ovenstående bringer os direkte videre til gen-modificerede afgrøder og kreaturer. Da folk er ved at finde ud af, hvad vacciner er, findes der andre måder i dag at sprede giften på. Man kan gå et niveau dybere end kemien. Man kan gå til nano-biologien og genmodificeringen. Gen-modificeret såsæd kan i dag indeholde udføre det samme job, som vaccinerne. De kan fx. tvangssterilisere millioner af mennesker.
Og det er allerede overalt. Du kan ikke købe ret mange industrielle madvarer, hvor der ikke forekommer fx. hvidt mel. Og man behøver ikke at deklarere, at dette mel er genmodificeret. Du kan stort set ikke spise noget fastfood, hvor der ikke er iblandet hvidt mel. Monsanto har været der.

Codex Alimentarius
Et af eugenikkens yndlingsorganisationer har længer været FN. Af den simple grund, at FN er så stor, så global og så allestedsnærværende. FN har også blandt de fleste, inkl. politikere, allerede en smag af verdensregering. Eller i det mindste et forstudie. Gruppen af eugenikere og dem, der arbejder for en global overregering er identisk. Det er de samme mennesker.

Codes Alimentarius er det hidtil mest omfattende tiltag for via FN at facilitere kontrol med al handel og alle fødevarer. Det bliver solgt som et velgørende tiltag, men man får en klam fornemmelse, når man ved, at Dr. Vermeer, der udtænkte tiltaget, var en ledende figur i I.G. Farben, det store tyske kemi-firma, der bla. udviklede gasserne til udryddelseslejrene. Han blev dømt ved Nürmberg-processerne, og da han blev sluppet ud over 20 år efter, havde han udtænkt ideen om fødevare- og handelskontrol som det ultimative masseødelæggelsesvåben. Det var meget bedre end at gasse folk, og meget mere diskret, for man kan påberåbe sig 'probable deniability'.

Han havde nogle gode venner i FN, og i løbet af et årti, var hans plan pludselig blevet til officiel FN-agenda.

Befolkningsregulering og FN
Ovenstående bringer os videre til den totale FN-agenda for at 'frelse' verden. Men som vi også har set, er befolkningsregulering et post WW2-emne, eller rettere: det er her, man begynder at bruge ordet og føre egentlige samtaler om det.

Ligesom eugenikerne tog videnskabeligt fejl, at de gode gener var de dårlige overlegne, og at Darwin jo viste, at de via en naturlov satte sig igennem (eliten degenererede og underklassen avlede løs) - hvorved eugenikerne også demonstrede at eugenik er alle tiders værste form for junk-science - ligeså tog eugenikerne fejl i, at massemyrderierne, det store Holocaust i det 20. århundrede, ville reducere jordens befolkning. De havde glemt at medregne dybdespykologien. Når man konstant lever på sultegrænsen og på kanten til at blive udslettet, hvad gør man så? Man sørger for at sætte så mange børn i verden som muligt, for at slægten skal overleve.
Eugenikerne er i al deres udspekulerethed også forbløffende snævertsynede.

Kunstige naturkatastrofer og deres efterspil
Forstudiet til efterspillet, det pinlige efterspil, der åbnede mange amerikaneres øjne for, hvad der regering har gang i, til orkanen Kathrina hærgen i New Orleans, er allerede gjort, når man studerer hændelserne med The Great Famine i Irland i 1850'erne og hungerkatastrofen i Indien i 1870'erne. Det britiske Imperium brugte kombinationen af to taktikker: blokade og ikke-indgriben. Først det ene og så det andet. New Orleans var et typisk område for klassisk eugenik: en overvejende sort, fattig befolkning.

Det kan være svært at bevise, at orkanen i den skala, den opnåede, var et resultat af de højteknologier, som er blevet udviklet i post-WW2, som bla. omfatter HAARP-faciliteter. Meget tyder på det, men selvom vi undlader dette spor, var det ganske tydeligt, at den amerikanske regering bevidst fuckede hjælpen til civilområdet fuldstændig op. ALT endte i kaos. Resultater var mange døde, mange hjemløse, mange syge, smadrede socialstrukturer, smadrede økonomiske og logistiske strukturer.

Hvorvidt orkanen i sig selv var et dirigeret masseødelæggelsesvåben (selv HAARP kan ikke skabe orkaner, det kan dirigere og forstærke dem) er sådan set irrelevant. Effekten var ganske den samme. Se på intention, se på resultat. Og igen: 'probable deniability' er efterfølgende det mest effektive masse-informations-ødelæggelsesvåben. For det var jo bare en naturkatastrofe. FEMA, der skulle have reddet befolkningen, gjorde intet. Det var sådan set heller ikke meningen med denne skumle organisation i sin tid etableret af Oliver North. Senere gentog scenariet sig på Haiti.

Eerosol spraying - menneskeheden udsat for skadedyrsbekæmpelse
Det bringer os videre til vejr- og klima-modificering som helhed. HAARP var oprindelig udviklet til at vende jordens jetstrømme om - i sig selv en pervers og ultra-farlig ide - og ikke til at få verdenshave til at koge vha. mikro- og makrobølger. Man brugte det selvfølgelig til alt mulig, da man nu var i gang. Fx. til at dybdescanne undergrunden for olie og mineraler - og fjendtlige undergrundsfaciliteter ...

De færreste er klar over, at en del af den kolde krig var alt andet end kold. Der blev ført masser af krig mod den anden blok i denne periode. 'Kold' betyder i denne sammenhæng blot, at det 'ikke siger bang'. En del af det bestod i, at amerikanerne og russerne 'sendte dårligt vejr' efter hinanden. Undskyld i øvrigt mit pludseligt opståede behov for en masse ''''anførselstegn'''', for hele eugenik-emnet er så befængt med, at man bruger ord, der siger et, men betyder noget andet. Man siger et og gør noget andet. Man gør et, gør egentlig noget andet. Man siger et og siger noget andet.

Der sprøjtes kemikalier i atmosfæren som aldrig før. Aerosol-spraying, chemtrails, whatever. Himlen er blevet overtrukket af lange hvide striber, der bliver hængende i dagevis (i modsætning til striberne fra normale jetmotorer). De 'siger' - der var den igen - at der eksperimentes med vejret. Samtidig ævles der løs om global opvarmning. Se den anden vej, mens vi har gang i det, som vi anklager jer for. Føl skyldig for det, som vi gør og betal venligt ved kassen.

De hvide striber på himlen indeholder et utal af kemikalier. Aluminium fx. Når dette lander på jorden, og det gør det, så forgiftes jorden. Træer og planter, dyr og vandløb dør. Afgrøder bliver giftige, mennesker bliver forgiftede.

Men emnet bliver aldrig diskuteret i politiske sammenhæng, medierne er tavse. For officielt finder det ikke sted. Probable deniability. Krig som Endlösung (WW3 i udrulningsfasen)

Varm og kold krig 
Den Totale Krig er ikke opfundet af Adoflf Hitler. Den totale krig er i sit væsen, og som ordet siger: total. Den vil optræde og udspille sig på alle niveauer af tilværelsen. Skulle man gøre rede for totaliteten, skulle alt ovenstående skulle repeteres.
Dybt i eugenikerens tankesæt ligger det grunddogme at: alt kan bruges.
Dybt i krigsindustriens tankesæt ligger det grunddogme at: alt kan våbengøres.

Da WWI var to år før sin nu historiske afslutning, tilbød den tyske kejserdømme våbenhvile og forhandlinger om fred. Den britiske elite afslog. Krigen fortsatte to år til og 10 millioner yderligere omkom. Man ønskede døde mennesker. Mange døde mennesker. WWI førte med ufravigelig stringens til WW2. Måden den blev afsluttet på var ubærlig for Tyskland, og kunne kun føre til endnu en krig af slagsen - hvilket også stod på tegnebrættet.

Krig er menneskeofring i stor skala. Krig er et hedensk ritual, for nu at bruge dette underlige ord: hedensk. Eller rettere, det burde være hedensk iflg. ordets egentlige betydning: hedengangen, tilhørende en bortgangen tid, passé. Men ligesom krig langt fra er passé, er det hedenske element af rituel aflivning af menneskekroppe ikke passé. Undersøgelsen af dette element af eugenikken ligger udenfor denne artikel, for her bliver det okkult for alvor. Det handler om forceret frigivelse af energi, der herefter kan opsuges. Altså en form for energi-vampyrisme. Vi skal ud i et satanisk felt af sort magi.

Her vil vi blot beskæftige os med agendaen bag aflivningen med det formål at: aflive. Set fra den britiske elites synspunkt skaffede The Great War dem af med millioner af unge mænd fra de lavere klasser. Disse unge mænd skaffede dem på samme tid af med deres største imperiale konkurrent: det tyske kejserdømme. Herefter kom turen til Rusland, og den russiske revolution kørte af stabelen.

Revolution som masseødelæggelsesvåben.
Professor Anthony Sutton gjorde arbejdet til bunds i 70'erne. Der er herefter ingen tvivl om, at Wall Street finansierede både den russiske og den nazistiske revolution. Skal man opklare en forbrydelse, skal man følge pengene og nærlæse, hvem der for alvor har gavn af det efterfølgende. Og det gjorde han hele vejen igennem. ALLE spor førte til Wall Street og en gruppe af bankfolk: Rockefeller, Schiff, Kuhn-Loeb, Warburg, m.fl. Trotskij og Lenin blev huset, uddannet, finansieret og transporteret til Rusland. Britiske, amerikanske og franske firmaer stod bag alle de fabrikker og virksomheder, der blev opbygget efter revolutionen i Rusland.

Hvorfor? Fordi Rusland under Romanoff'erne var et særdeles fremgangsrigt land. Det var verdens kornkammer, der var velstand, der var potentiale. Wall Street og The City så landet som en stor trussel. Desuden havde den russiske Czar fornærmet den engelske storbankmand, Rothschild, dødeligt under Wienerkongressen i 1815 (post-napoleonskrigene) og 'kaldt ham navne'. Det blev aldrig tilgivet (fordi navnene var sande). Man bagte herefter i næsten 100 år på, hvordan man kunne smadre Czarriget, og det iscenesatte kompleks, der bestod i WWI og den russiske revolution var den britiske elites angreb på de 'fjender' som de frygtede, hadede og foragtede.

Herefter ved vi, hvordan det gik. Vi er blevet opdraget til at tænke på russerne som vores fjende. Men dette er britisk propaganda, for de var efter 1917 briternes største ven, for bolshevikkerne afmonterede Rusland som Vestens konkurrent og Lenin-Trotskij-Stalin aflivede mere end 50 millioner indbyggere.

Iflg. Trotskij galt det om at eksportere revolutionen. Den blev så eksporteret til både østblokken og Kina. I Kina aflivede Mao yderligere 50 millioner under kulturrevolutionen.

Zionismen
Der er en stor lighed mellem den den britiske elites ideologi og den zionistiske ideologi. Dette er ikke tilfældigt. Uden den første ville den anden ikke eksistere. Det var i det tidligere britiske mandatområde, at briterne så et behov for at plante et spyd af ufred og splid. Dette spyd blev senere til staten Israel.

En cirkel blev sluttet, da staten blev oprettet. Den præantikke fønikiske kultur stammer fra dette område, kun et par hundrede kilometer mod nord. Det var fønikiske sø- og handelsfolk, der skabte bystaten Venedig (Venezia, Pheonezia, Venezians, Phoenicians). Venetianerne er efterkommere af fønikiske adelsfamilier. Da disse blev tvunget til at forlade Venedig, efter at de havde manipuleret og provokeret stort set samtlige magter i Europa med deres finansielle rævestreger, deres spiondiplomati og deres spillen alle ud imod hinanden med løgn og bedrag, blev de tvunget til at forlade stedet og bosatte sig først i Holland og senere i London. Man kaldte deres selskaber for 'De sorte ventianere'. The City of London er Det Ny Venedig, og bankvæsenet, som vi kender det, er hovedsagelig en venetiansk opfindelse.

En anden antik folkebevægelse gik nordpå. Khazarien var et stort område centreret om det, vi i dag kender som Hviderusland. I 638 bekvemmelighedsomvendte de khazariske fyrster sig til jødedommen for at undgå at falde under den ottomanske sultan. De blev altså 'fake-jøder'. Deres sprog havde intet at gøre med semitisk, der deres gener havde intet at gøre med det mellemøstlige folkeslag, der senere blev kendt som de 'sefardiske jøder'. Khazarerne blev kendt som de 'azkhenaziske jøder'.

Khazarerne, azkenazim, var berygtet for deres ågerkarleri, deres grådighed. De blev også kaldt for 'landpirater', for de stjal og bedragede med arme og ben. Det er dem, der op gennem middelalderen gav jøder et generelt dårligt ry som grådige bank- og handelsfolk, altså jøden Shylock hos Shakespeare. Men de er overhovedet ikke jøder. De nærer til gengæld en dyb foragt for de sefardiske jøder, de ægte jøder, og denne foragt er fortsat til i dag. Sefarderne er blevet udsat for forfølgelser. I nazisternes (azkhe-nazi) Holocaust var det primært de sefardiske jøder, der blev udslettet. En anden sefardisk stamme, de ethiopiske jøder med mørk hud, er også blevet forfulgt af israelerne, hvoraf majoriteten er azkhenazim.

Goyim er et jødisk-zionist-konceptet om 'alle de andre'. Det er det, som i kristen terminologi kendes som hedningene. Muslimerne kalder dem for de vantro. Den khazariske ideologi, i dag kendt som zionismen, har dette som hovedkoncept. Altså: Vi, de rettroende, Guds udvalgte, fortjener at leve, de andre, de vantro, fortjener at dø. Khazarere okkuperede og usurperede jødedommen og drev den til yderligheder. Det religiøse koncept blev til en bekvem politisk ideologi.

Mayer Amschild var en khazarisk bankmand. Han tog senere navn efter det logo, han opfandt: det røde skjold, roter Schild (skjold) / rote Schild (skilt), Rothschild. Det røde skjold eller skilt blev hans og familiens logo og våbenmærke. Denne bankmand dannede det uden sidestykke største bankimperium, verden nogensinde har set og nogensinde kommer til at se. Da napoleonskrigene stod for en ende, lavede hans dynastiske efterkommer det største svindelnummer for sin tid og eftertiden. Han sendte en gesandt hjem til England på hest, der udbasunerede, at England havde tabte slaget ved Waterloo og Napoleon havde vundet. Alle værdipapirer raslede ned og hr. Rothschild opkøbte rub og stub, hvilket var alt, hvad der var værd at eje i England. Siden har hans familiedynasti aldrig sluppet denne 'ejendom' købt ved et svindelnummer. Indskrevet i The Bank of Englands årsberetning i dag er en passus om, at halvdelen af alle midler går til en ukendt 'share holder'. En nationalbank har ingen aktionærer. Hvem mon der tænkes på? Ingen andre end den britiske kongefamilie og familien Rothschild i skøn forening.

Og så lander vi direkte ved staten Israels dannelse. Baron von Rothschild var hovedmanden i dannelsen af denne stat. Zionisterne lavede en lokumsaftale med nazisterne: zionisterne fik lov til at overføre x-antal jøder til den nye stat, som nazisterne godkendte. Nazisterne fik iflg. aftalen lov til at slagte løs på resten, i første omgang de ungarske jøder. Alt er desværre dokumenteret, og emnet bringer de fleste jøder på kogepunktet, når man tager det op. Det er de samme jøder, som heller ikke kender deres egen historie, og som ikke ved, at de overhovedet ikke er jøder. Spørg i øvrigt den jødeiske historiker Schlomo Sands, professor i historie ved Tel Aviv Universitetet. Spørg mange indsigtsfulde rabbinere, der udmærket kender historien. De 'store jøder' tog sig lov til at slagte løs på 'de små jøder'. Og så lige et greb tilbage til 1917: de bolschevikkiske ledere VAR jøder. Det giver så et særligt jødisk aspekt på Holocaust, da bolschevikkerne myrdede 10 millioner russere. Nazisterne myrdede 'kun' officielt 5 millioner.

Et folk, der ikke kender sin egne historie, er nødt til at gentage sine fjenders historie. Så sørgeligt. Løgnens omfang i denne verden er enorm.
The Guidestones
Hvis man først kommer på sporet, og trækker i alle de tråde, der synes at hænge ved, ender man med at hive et bæst frem, der omfatter alt det, der nager menneskeheden og nu truer med at udslette os. Det handler dybest set om en dødskult. Nogen har beskrevet det som 'den saturniske' kult, en af de 7 store kulte i den præantikke verden (Solar, Lunar, Stellar, Venus, Saturn, Dionysos, ...). Denne kult har som essentielt ritual: menneskeofring.

Vi kender til planen om at reducere menneskeheden med 95%. Den er fremlagt, omend ikke som del af regeringspolitik og noget som personer ved navns nævnelse og i offentlig fremtoning tør stå ved - dertil er det alt for betændt, og man ville blive pebet ud med det samme - men som et diskret udslip. Nogen, som ikke tør stå offentligt frem, har plantet et stort monument i sten, hvor det er minutiøst nedskrevet (Georgia Guidestones). Det er helt eksplicit, men nogen tør ikke stå ved det.

Eugenikerne siger aldrig direkte, hvad de vil, og hvem de er. De kalder sig selv navne, som ikke støder. De unddrager sig lyset, de trives bedst i mørket. De vender alt på hovedet og kalder skidt for kanel. I deres øjne er DU et skadedyr, som DE har ret til at udrydde. Dette er det zionistiske begreb om goyim, de andre, undermenneskene, det der senere blev til det kristne begreb hedningene eller det kristent-muslimske ord 'de vantro'. I normal muslims sammenhæng er det i det mindste - det kan diskuteres hvor fint det er - et begreb om, at de vantro kan omvendes, så de underkaster sig. I zionistversionen skal de simpelthen udslettes.

Et spørgsmål, der kunne stilles, er hvordan den katolske kirke passer ind her. Det er et paradoks. Eugenik og katolicisme synes at være uforenligt, for fødselskontrol er officielt en synd. Foreløbig vil vi anbefale den nyligt abdicerede pave ikke at flytte udenfor Vatikanet på sine gamle dage, for så vil han blive anholdt for medansvar for et par hundrede tusinde pædofilisager. Det er måske her, svaret på det spørgsmål skal findes.

Se måske også:

Kommentarer

 1. Holdt da kæft, sikke et stort arbejde du har præsteret her. Mange tak for at præsentere disse oplysninger på dansk.

  Tilfældet ville, at jeg en uges tid før jeg opdagede din artikel blev gjort opmærksom på et par af Sibel Edmonds videoer:

  "Interview 598 – Sibel Edmonds on Gladio B, Protected Terrorists and Stifled Investigations" og "The Corbett Report Sibel Edmonds on Gladio B"

  Efter at været kommet over en lidt ujævn men kort indledning, hvor det ikke stod helt klart for mig hvor det her var på vej henne og hvem denne kvinde egentlig var, sad jeg lænket til skærmen og hørte på nogenlunde den samme detaljerede beretning som du har bragt her.

  Da jeg havde hørt den ene afdeling, på næsten en time var min hjerne ved at briste over al den information denne kvinde havde tilføjet. Det var en åbenbaring, og det skulle ud til verden.

  Men da jeg var kommet lidt til mig selv den næste dag, kom jeg til at tænke på hvor svært det ville være at fortælle denne historie uden at få næsten hele dette hav af detaljer med, og hvor få mennesker er villige til at lægge et villigt øre til i en times tid.

  Og følelserne gentog sig efter at have læst din artikel igennem. Fantastisk. Her har vi en stor del af en fantastisk god historisk forklaring og samtidshistorie og en række uigendrivelige fakta, præsenteret og formuleret på meget intelligent vis.

  Hvad venter vi på, nu må der blive ryddet op.

  Men hvad hjælper al den viden, som så meget af den viden som de senere år har bredt sig voldsomt via internettet?

  Det ser jo ud til, at skuespillet fortsætter, ikke kun på vanlig vis, men snarere er under acceleration. Tilsyneladende står millioner af mennesker og ser magtesløst til hvordan eliterne spiller deres beskidte spil, og forklaringerne er at læse frit på internettet, lige som her. Det samme gælder i øvrigt mange enkeltsager som er langt mindre omfattende end dette verdensomspændende storpolitiske spil.

  Man finder ud af, at rationelle og videnskabelige argumenter baseret på konkrete fakta ingen særlig værdi har i spillet om hvilke beslutninger der tages og hvilken virkelighed man har tænkt sig at byde slagtekvæget. To minutter af målrettet skarpskåret propaganda på tv, påkaldelse af "autoriteter", "eksperter" og evig gentagelse af slagord og feel good lokkemad ser ud til at kunne hæve fantasifulde påstande om de mest mystiske mirakuløse hændelser op til en uangribelig virkelighed. Vi ser det på alle niveauer. Fra gejsere af blod til selv-imploderende bygninger, og forureningsbekæmpende giftige kviksølvsparepærer.

  Har fakta og sandheder egentlig nogen særlig betydning, og kunne det, som tankeeksperiment, tænkes at være strategisk set mere formålstjenlig at skabe sine egne myter som konkurrenter til dukkespillernes forløjede virkelighed, end at forsøge at forklare sagens rigtige sammenhæng?

  Man kan trække hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke.


  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg