162 påstande der skabte verden

Tiden er et fortættet svindelnummer. Påstande står plantet som pæle i et kilometerlangt hvidmalet stakit. Det strækker sig så langt øjet rækker. Det er et kaninsikkert hegn, uanset at der hele tiden hopper kaniner frem og tilbage gennem hegnet.
Intet i denne verden fungerer, som du tror, det gør.  Intet! Regeringer opererer ikke på den måde, du tror, de gør. Politiet og militæret er ikke her af den grund, som du tror. Intet i verden funger, som du tror, det gør. Der findes et langt større billede. [Jordan Maxwell]

Menneskehedens oprindelse
 • al kultur startede for 5-7000 år siden, før den tid fandtes der blot u-kultur og dyremennesker
 • evolution er en linie fra aber til samlere og jægere til bønder til bystater til hi-tech, der går op ad bakke hele vejen
 • først med det skrevne ord blev det muligt at bevare historie, mundtlig historie er ikke troværdig
 • de ældste kulturers fortælling om verden og dem selv var skrøner og fabler som de i virkeligheden ikke mente, og som vi uden videre kan se bort fra, så vi ikke behøver at tage deres overleverede fortællinger alvorligt og heller ikke spørge deres efterkommere om deres historie. Vi kan danne vores eget substitut, for vi ved bedre
 • al kultur bevæger sig ud af en lige streg, de gamle kulturers og de ikke vestlige kulturers begreb om cyklisk tid er noget vrøvl
 •  vi kan via vores egen selvopfattelse forstå og bedømme vore forfædre, der var smådumme og barnagtige og levede isoleret uden at kende til andre folk på den anden side af jordkloden
 •  det var umuligt for vore ældste forfædre at krydse de store vande, de forstod sig ikke på sejlads, og det var først Columbus, der klarede det, muligvis et par løsrevne vikinger, men så er det også slut med det
 • vores forfædre besad kun viden om primitiv teknologi såsom pilespidser og flintehugning. Hvis avanceret teknologi kan dateres til deres tid, så må vi enten flytte tidsregningen med x-antal tusinde år eller opfinde en-eller-anden indviklet forklaring
 • vi behøver ikke konsultere vor tids videnskabsfolk, der rent faktisk forstår sig på teknologi, for vi = arkæologerne ved alt

Jødernes historie
  • jøder og egyptere og babylonere er ganske forskellige folkefærd
  • rabinisk jødedom er original jødedom uafhængig af romersk indgriben 
  • azkenazim / kazarerne (bekvemmelighedsjøder) er den jødiske 'nation/folk' - der findes et 'ægte' jødisk folk 
  • zionisme er en forlængelse af jødedom og semittisme/anti-semittisme er virkelige størrelser
  • Guds udvalgte folk versus goyim (de andre, ikke-jøder) er en opdeling af menneskeheden, der begrunder jøder som de udvalgte og alle andre som fortabte undermennesker 
  • se venligst bort fra de 'store jøder' og de 'små jøder', for alle er ens 
  • se også venligst bort fra bankfamilierne og oligarkiet, dronningens bankmænd og den britiske forbindelse samt kuppet af Holocaust, der gør 5 millioner jøder (små jøder) til omdrejningspunktet for hele verden på bekostning af 250 millioner dræbte i det 20 århundrede på foranledning af den britiske elite og deres netværk 
  • palæstinensere og arabere er en helt anden race end jøderne, og dem der kalder sig jøder i dag er nøjagtig de samme, som boede i Palæstina for 2000 år siden 
  • antisemitisme er had til jøder, had til arabere kaldes derfor ikke for antisemitisme, selvom arabisk er et semitisk sprog
  • at kritisere moderne såkaldte jøder for at bruge de samme metoder som deres såkaldte modstandere, nazisterne, er utilstedeligt og kan uden at blinke afvises som 'antisemitisme', kritik af jøder er tabu, især hvis det er andre jøder, der gør det

   Kristendommen
    • verdens tidslinie går fra 'Fiat Lux', kristendommens Big Bang til Tusindårsriget, dette er Alfa-Omega
    • den flade jord findes stadig i form af flad historieskrivning og flad demografi 
    • demiurgen, der udgav sig for Universets skaber, er selveste Gud 
    • den pacifistiske Messias er den jødiske Messias 
    • jøderne er virkelig onde og romere er ikke så slemme som deres rygte, kristendommens afsæt er ægte, new age-variationen ligeså, ateisme-variationen ligeså 
    • religion har ikke noget med penge at gøre 
    • religion er ikke det samme som politik 
    • kristne er fromme typer, der lever op til deres egne idealer 
    • kristendom er noget dybt og originalt, næstekærlighed er en kristen opfindelse, de kristne værdier fandtes ikke før i historien blandt mennesker, ingen anden kultur end den kristne kunne 'opfinde' de såkaldte kristne kerneværdier 
    • Paulus og evangelisterne var rigtige historiske skikkelser - også selvom ingen samtidige historikere har mødt dem
    • andre såkaldte evangelier og skrifter fundet i huler (så romerne ikke skulle sætte ild til dem) er falsknerier - og hvis de ikke er de, så er de helt utilstedelige, kætteriske og underlødige
    • Jesus som beskrevet var en historisk skikkelse, men han havde ingen brødre og søstre og bestemt ingen kone og børn, for det ville have været anstødelig mod den senere katolske kirke
    • der findes kristen tro og så findes der overtro ... hvilket er noget ganske andet 
    • tro kan erstatte viden og erfaring, tro er en højere form for viden, tro gør viden overflødig, så du trygt kan stole på dem, der hævder at besidde denne højere viden, du behøver ikke engang at gøre dig den ulejlighed at gå dem efter i sømmene, det vil faktisk være en fornærmelse mod ... Gud

     Det Romerske Imperiums histories
      • Romerriget var garant for Pax Romanorum, romerne ville verdensfreden
      • afbrændingen / plyndringen af biblioteker (de proto-fascistiske autodafeer) var nødvendig 
      • de kulturelle karaktermord (etruskere, briter, hebræere, keltere, germanere, kartagenere) fandt ikke sted, for de var undermennesker, der fortjente at blive udraderet af den strående stat 
      • romerne skabte på egen hånd en original og prisværdig kultur som forbillede for al eftertid 
      • kejseren var Gud - Paven blev efterfølgende Gud(s stedfortræder) 
      • at de romerske kejsere udnævnte sig selv til en Gud og at de romerske paver var Guds stedfortrædere på jord er ren tilfældighed
      • statskult og mafia er forskellige størrelser - intet hænger sammen, man kan ikke drage paralleller, alt er tilfældighedernes spil 
      • Romerriget pakkede sammen og forsvandt som dug for solen, tilbage stod blot en bunke sten og monumenter

       Det materialistiske univers
        • cartesianisme og newtonisme blev grundlaget for virkelig videnskab i modsætning til mangel på videnskab = overtro, der fandtes før
        • BigBang skabte alting udfra intet, og der blev lys i mørket (hmm, hvor har vi hørt det før? det er nok tilfældigt) 
        • tyngdekraft styrer hele Universet og elektricitet og magnetisme er svage kræfter - tyngdekraften er en fuldt ud forstået og forklaret naturkraft 
        • bevidsthed er et produkt af materie, derfor kan det fraregnes som en del af en 'unified field theory', bevidsthed er på en måde ikke-eksisterende
        • det tomme rum, dark matter / dark energy beskriver 99% af hele Kosmos, det meste af rummet består af ... tomhed. Dette er på ingen måde pinligt for videnskaben, for noget skal det jo hedde 
        • skepticisme har ikke noget med religion religion at gøre, viden hænger sammen og er ikke fragmenteret 
        • videnskabsfolk er tro mod videnskabens principper, de er ubestikkelige, de fortæller dig sandheden om virkeligheden 
        • alt er i princippet opdaget og forklaret i dag, tilbage står blot at underbygge det yderligere 
        • når en teori har hængt ved tilstrækkelig længe, er den pr. definition ikke en teori længere, selvom den er fuld af antagelser 
        • videnskabsfolk er en ganske særlig mennesketype, der ikke er forpligtet til at lytte til andre videnskabsfolk og almindelige dødelige mennesker, og selvom de i betænkelig grad er begyndt at opføre sig som præster, så har deres dogmatik intet med religion at gøre
        • videnskab er en nyere opfindelse, og de ældste kulturer besad ikke egentlig viden - uanset at de konstruerede bygninger, der ikke ville kunne bygges i dag

         Det Britiske Imperiums historieskrivning
          • Storbritanien og USA er garanter for en civiliseret verden, da de som bekendt er klimakset af civilisationen
          • demokrati er deres gave til menneskeheden, Vesten har virkeligt demokrati, hvor folket styrer 
          • den britiske højkultur er de sande arvtagere til de storslåede grækere og romere 
          • de kulturelle og nationale karaktermord (Irland, Skotland, Wales) var for deres eget bedste 
          • Kong Arthur er en walisisk legende / myte, prinsen af Wales er en legitim arving til den engelske trone 
          • 1. verdenskrig var 'one incident lead to another' = en form for meteorologi = total tilfældighed = ingen kan gøres ansvarlig 
          • the White Mans Burden beskriver den gode englænders bekymring for alle verdens folkeslag, den gode englænder er som en far eller mor overfor denne verdens mentalt- og kulturelt underfrankerede eksistenser
          • eugenikken er noget, de onde nazister opfandt, nazisterne er jo de gode englænderes fjender, så de er hermed frikendt alt ansvar for den slags
          • (social)darwinisme er en videnskab, der blot beskriver 'nødvendigheden' = den stærkes ret 
          • overmennesker og undermennesker = det globale klassesamfund, de gode englændere er de fødte overmennesker, andre mennesker er på et lavere trin
          • den britiske kongefamilie er englændere, selvom deres forfædre hed noget mærkeligt på tysk
          • Bank of England er en nationalbank, alle de private centralbanker, der kalder sig for nationalbanker, er nationale banker, der bekymrer sig om nationens økonomi
          • City of London er et ordinært businesskvarter = en bydel

           Verdenskrigene oprindelse og formål
            • de store krige (the Great Wars) er de godes kamp mod de onde
            • der findes 'vennerne og fjenderne' og fjenden er en virkelig størrelse 
            • den retfærdige krig findes 
            • det hele var, er og vil altid være et tilfældighedernes spil, tro aldrig at du kan finde et mønster 
            • der var tale om 'nationernes' krige, og efterfølgende er 'nationalisme' en ond størrelse, kærlighed til fædrelandet bør udryddes, kærlighed bør i det hele taget udryddes
            • historieskrivning iflg. sejrens herrer er seriøs historieskrivning, hvis man har vundet en krig ved at myrde x-antal fremmede og egne borgere, har man vundet retten til at beskrive virkeligheden før-under-og-efter krigen
            • det finansielt-militær-industrielle kompleks findes egentlig ikke, for krig handler jo ikke om penge og magt men om det godes kamp mod det onde
            • Imperiet kan kun eksistere via den evige krig, og sådan skal det være

             Designer-ideologierne fra det 20. århundrede
              • fascisme, nazisme, kommunisme, maoisme, marxisme, socialisme og feminisme er væsensforskellige og antagonistiske bevægelser
              • nazisme og kommunisme er meget forskellige, selvom det begge handler om socialisme (national og international), totalitarisme, statens totale kontrol, kollektivisme (folket skal lære at opføre sig som flokdyr)
              • feminisme handler helt sikkert om 'kvindernes frigørelse', selvom resultatet var tabet at husets autonomi, tabet af deres kvindelighed og en kæmpe gevinst for industrialisterne, der fik to arbejdskræfter på markedet for den samme pris. Til gengæld blev millioner af familier og ægteskaber smadret, og det blev legitimt at hade mænd. Frigørelsen består i, at kvinder nu er slaver i industrialisternes arbejdsmarked ligesom mænd og kan tillade sig at sige hvad som helst med statens godkendelse. Bare spørg svenskerne. Men det handler - helt sikkert, min søster, om frigørelse og ligestilling ... ahr, bortset fra, når det handler om svinske job, lige ret til at opdrage børn, lige forældreret, lige ret/pligt til at slå andre mennesker ihjel som soldat, og en hel masse andre ubekvemmeligheder (særstilling er bedre end ligestilling)
              • revolutioner opstår spontant, de er folkelige bevægelser (selvom Sutton og Lina og en hob andre har dokumenteret, at de er iscenesatte og gennem-finansierede af Wall Street), revolutioner forbedrer vore liv, for bagefter bliver det hele ... anderledes. Mennesker i alle de lande, der kaldte sig socialistiske, er blevet lykkelige. 
              • kollektivisme er verdens 7. vidunder og sand humanisme-filantropi = kærlighed til mennesket 
              • staten er Gud, tilbed staten, staten er din far, staten er din mor, staten følger dig overalt ('moaar, jeg er færdig nu ...') 
              • verden kan opdeles i de gode-og-de-onde (del og hersk, mental-ideologisk lobotomi)

               Skibskatastroferne og Søens Imperium
                • Lusitania, the Titanic / the Olympic, Estonia var skibe, der sank på grund af ... dårligt vejr
                • se venligst bort fra, at englænderne nødtvunget måtte indrømme, at Lusitania var et perfidt svindelnummer, og at det var det, der egentlig startede 1. verdenskrig 
                • se venligst bort fra forsikringssvindel, krigssvindel, menneskeofring og falske flag, såsom neskydningen af hangerskibet i Tomkinbugten, der startede Vietnamkrigen (også nødtvunget indrømmet og kun forhold tungtvejende beviser), det israelske angreb på MS. Liberty under seksdageskrigen, der skulle starte 3. verdenskrig 
                • the Octopus og den skjulte verdensregering, der ikke findes - NSN, No Such Network ... 
                • 1. verdenskrig, der aldrig sluttede (og derfor blev til 2. verdenskrig) 
                • 2. verdenskrig, der aldrig sluttede (og derfor blev til den kolde krig) 
                • den kolde (terror-)krig, der aldrig sluttede (og derfor blev til krigen mod terror) 
                • krigen mod terror der aldrig slutter ... og det hele var et tilfælde
                • krigene, der aldrig slutter, fordi de skønnes nødvendig for overlevelsen af den krigs- og finans-industri, der lever af krigsførelse, uden hvilken disse ganske simpelthen måtte lukke ned og ... fred (?!) ville indfinde sig

                 De falske flag
                  • skuddet i Sarajevo, Rigsdagsbranden, Pearl Harbor, Tomkinbugten / Vietnamkrigen og 9/11 var enten tilfældige hændelser eller hændelser planlagt og udført af fjenden, hvilket gør et angreb på 'fjenden' til en god og nødvendig sag, som denne generations oldeforældre, bedsteforældre, forældre, dem selv, deres børn, deres børnebørn med sindsro kunne og kan gået i døden for i den sikre forvisning, at deres 'frivillige' offer nok skal blive nedskrevet i den verdenshistorie, der nedskrives af sejrherrerne (også selvom disse egentlig ikke sejrede)
                  • masseødelæggelsesvåben (Irak, Libyen, Syrien, whereever...) er fjendens onde våben mod os, der retfærdiggør 'den gode intervention' 
                  • der findes hobetal af ensomme psykopater, der ønsker at udføre massakrer, det er noget med deres ... hoveder 
                  • hvis I ikke er med os, er I mod os, for verden består nemlig af de gode, som er os, hvis du er med os, og de onde, der onde, fordi vi siger det 
                  • Al Qaeda er et islamisk terror-netværk dannet af langskæggede fundamentalister, der hader os, og krigen mod terror skal bekæmpe dem i al evighed, Amen 
                  • NATO og Operation Gladio, what next? hvis vi løber tør for fjender og påskud, så er der fx. invasion fra rummet, BØH!

                   Politiske mord
                    • Garfield, Lincoln, McKinley, Kennedy(s), Malcolm X, Luther King, Lennon (USA), Gandhi, Indira Gandhi (Indien), Peron (Argentina), Palme (mordet, der aldrig fandt sted), Sadat (Egypten), Hariri (Libanon), Massood (Afghanistan), Rabin (Israel), Benazir Bhutto (Afghanistan + to statsledere før hende), Saddam Hussein (Irak), Gadaffi (Libyen). + alle de forsøg, der mislykkedes og mordet på alle dem, der ikke fik vedvarende medieomtale.
                    • Hvor mange af nævnte politiske mord er ikke udført af CIA? Meget få, egentlig kun dem, der levede før dannelsen af dette morder-agentur. Hvor mange af dem er CIA gjort ansvarlig for? Ingen. Hvorfor? Fordi man ikke kan sagsøge CIA, hvorved ovenstående udsagn bliver til en 'konspirationsteori' 
                    • Alle de likviderede politikere var ofre for en eller anden galning, der i et øjeblik af sindsforvirring eller personligt had slog den statsleder ihjel, der stod i vejen for Englands og USA agenda - uden at dette har det mindste med hinanden at gøre. 
                    • og så er der det politiske mord, der aldrig fandt sted: Osama bin Laden, det omvendte svindelnummer, for manden var allerede død, og han var i øvrigt en skuespiller. Hvilken Osama bin Laden taler vi i øvrigt om?

                     Medicinalindustrien
                      • vacciner = alle tænkelige giftstoffer er sand forebyggende medicin, som har en en virkelig gavnlig effekt, der kan dokumenteres, der findes masser af pier-reviewed undersøgelser, der fuldstændig dokumenterer det ... eller gør der?
                      • epidemier opstår af sig selv, de (militære) kemiske laboratorier arbejder blot på at finde en kur, dette har i øvrigt intet med eugenik at gøre 
                      • det lægevidenskabelige paradigme, symptombehandling og vedligeholdelse af sygdom, aleopatisk medicin, (Bechamp havde ret - citat: Pasteur) er moderne og ægte lægekunst, der kan helbrede os for alle slags sygdomme ... en gang i fremtiden ... måske
                      • Læger kender til fulde deres fags historie
                      • det hele er genetikkens skyld 
                      • mentale sygdomme er uhelbredelige og kræver masser af psykofarmaka 
                      • alt er sygt = alt skal medicineres

                       Fødevarer og ernæring
                        • kolesterol er et giftstof, der skal bekæmpes
                        • fedt gør dig fed (det kan man jo høre på ordet) - det skal for enhver pris undgås (børn vil have godt af blive slanket) 
                        • salt er usundt 
                        • madpyramiden er evangeliet, og du skal æde en masse stivelse 
                        • hvidt brød, pasta og hvede er godt 
                        • sukker er nødvendigt for at konservere fødevarer, man bliver ikke fed at sukker
                        • bakterier er onde, de kan bekæmpes ligesom terrorister kan bekæmpes og fjender kan nedskydes
                        • råt er farligt og fuld af bakterier, der er onde, det rå repræsenterer den onde natur, der står i modsætning til den gode kultur
                        • pasteurisering af råmælk, selvom kalve dør af pasteuriseret mælk, er det knaldhamrende godt for menneskebørn og cafe-latte-drikkere
                        • hamp er skadeligt (selvom et halvt tons pier-reviewed undersøgelser dokumenterer dets brede spektrum af gavnlige virkninger), canabinoider kan ikke ekstraheres og patenteres, derfor er de onde og skal bekæmpes
                        • kødspisning er amoralsk og politisk ukorrekt, vegetarer og i særdeleshed veganere er kernesunde og ALLE bør tænke ligesom dem, soyaprodukter er hamrende gode for organismen ...
                        • Codex Alimentarius og I.G. Farben er menneskevenlige størrelse, og dr. Vermeer, der aftjente 25 års fængsel som tidligere leder af de infamøse firma, og som udtænkte Codex'et var nok ikke så slem endda. Og da FN har købt hans ideer om udryddelsen af menneskeheden via fødevarer, så er de nok heller ikke så slemme endda

                         Klimasvindel
                          • mennesker, køer der prutter og utætte køleskabe er skyld i global opvarming, vi kan hermed se bort fra Solens cykler, der indtil videre har styret klimaet på jorden i ... et stykke tid
                          • den grønne fascisme/nyreligion 
                          • CO2 er et giftstof (selvom alle planter gror fremragende via CO2 
                          • koprutter styrer universet 
                          • East Anglia og climate-gate er ubetydelige hændelser 
                          • hockeystaven er virkelig, East Anglia University er et seriøst institut 
                          • FN's Klimapanel er en seriøs og oprigtig institution 
                          • milliardæren Al Gore er en helgen, han har seriøs forstand på videnskab, og hans påstande er indiskutable og særdeles pålidelige 
                          • Agenda 21 vil menneskene det gode, og da konceptet er udruget i FN-regi, bliver det pr. automatik til sand humanisme 
                          • politiseret junk-videnskab er virkelig videnskab, klima-religionen er en videnskab ligesom marxisme jo var en videnskab

                           Energikonceptet
                            • Eksplosionsenergi (jf. BigBang) er måden, energi frigøres på
                            • olie er 'fossiler' 
                            • olie har nået sin 'peak', sin grænse' 
                            • Tesla - geniet der forsvandt - opfandt et par nyttige ting, men ikke mere ... 
                            • energi, der ikke kan måles og skabe profit findes ikke 
                            • oliens århundrede, petrokemi, forgiftningen af Verden 
                            • der findes ikke 'fri energi' 
                            • fusionsenergi er ren og uskadelig - vi skal bare lige finde en måde at gøre af affaldet, og i mellemtiden støber vi det ind i cement og kommer på tønder, der helt sikkert holder - et par hundrede millioner år. Men mon ikke vore børnebørns børnebørn gider at ordne det, for vi har ikke lige ... mulighed for det?

                             Penge, økonomi, finans
                              • Nationalbankvæsenet / Centralbankvæsenet og gæld opretholder 'verden'
                              • alt skal udregnes i $ 
                              • kuppet af dollaren og the Federal Reserve 
                              • penge er virkelig værdi 
                              • banker er steder, hvor man opbevarer værdier, som folk har anbragt 
                              • verden fattes ressourcer (den permanente profittable mangeltilstand) 
                              • indbygget forældelse <> kvalitet 
                              • guld og sølv kan spises, hvis du er sulten 
                              • jo mere vi forbruger, jo bedre bliver økonomien

                               EU
                                • EU handler om en fredbevarende pagt til at forhindre krig i Europa efter 2. verdenskrig
                                • Unionens skumle ophav, det katolske projekt 
                                • Rom-traktaten var en nedskrevet traktat, som politikerne så og læste og skrev under på (den bestod af blanke sider) 
                                • korruptionen (jf. Marta Andreasen) 
                                • ECB og gangstersyndikatet Goldman Sachs 
                                • udplyndringen af Sydeuropa 
                                • fascismen der aldrig pakkede sammen 
                                • nazismen og den britiske dobbeltmoral 
                                • teknobureaukratiet der opretholder sig selv 
                                • den snigende superstat 
                                • EUSSR - det totalitære projekt

                                 Den islamiske fare
                                  • det arabiske forår (variation af de farvede revolutioner) er et folkeligt oprør mod regimerne (som USA ønsker erstattet)
                                  • civilisationernes sammenstød er en historisk nødvendighed 
                                  • Armageddon og the Clash of Civilisations 
                                  • arabere og muslimer er fødte terrorister - det ene synspunkt 
                                  • multikulturalisme og venstrefløjskorrekthed / -dobbeltmoral er godt og Islam er nærmest en form for ... socialisme, og hvis du taler imod dette, er du racist - det andet synspunkt. Begge synspunkter er i øvrigt rigtige, begge på hvert sit bekvemmeligheds-tidspunkt. 
                                  • den beskidte hær / rejseholdet er folkenes sande befriere
                                  • Saudiarabien er et vældig civiliseret land, som ikke har noget at gøre med terrorisme. De er blot nogle flinke oliesheiker, der kan li at tjene penge og gå i fint tøj
                                  • Al Qaeda er vores fjender - de er vore venner - de er vores fjender - de er vores venner, de er ... alt, hvad der er brug for ... BØH! (der blev du vist bange, hva'?)
                                  Anbefaling:
                                  SHADE
                                  http://www.youtube.com/watch?v=V4VFYRaltcc

                                  Efter dette noteapparat, disse punktnedslag, hvoraf en del af dem mere antyder end egentlig fremstiller det svindelagtige i påstandene, er det tid og plads til et par kommentarer. Kodeordet er dog stadigvæk: SVINDEL. Altså påstande, der er løgnagtige, men som er blevet hængende i vores opfattelse af verden, vores bevidsthed. Herved er verden, som vi kender den, blevet dannet. Vores virkelighed er et implantat.

                                  Demokratiet

                                  Denne blog, paradigmet.blogspot.com startede i september 2011 i den kedelige men nødvendige erkendelse, at Demokratiet, som vi kender det, er endt op med at blive til et svindelnummer. Det repræsentative demokrati, parlamentarismen, partisystemet, valgsystemet er i dag som amerikansk wrestling. Men i modsætning til wrestling, hvor alle ved, at det er et skuespil, et show, et stunt, hvor tilskuerne blot lader som om at de overværer en virkelig fight og altså selv deltager i skuespillet, så er demokratiet blevet til et skuespil, et show, et stunt uden at folk er klar over det. Romerne sagde: brød og skuespil. Det første var bestikkelsen, det andet var afledningen.

                                  Når lederne og indbyggerne i de tidligere totalitære regimer, Rusland og Kina fx. i dag betragter Vesten, dets styreformer, dets parlamenter, dets højt besungne demokrati og dets højtragende og højtråbende ledere samt det omfang af korruption, degenerering og mafioso-mentalitet, der har bredt sig, så ser de deres eget land, før det gamle system brød sammen. Russerne oplevede et sådan sammenbrud, kineserne nåede at se det komme og reviderede sig. Det ser samtidig sammenbruddet ankomme til oligarkiet i vest og det samfund, de har påtvunget deres befolkninger. De ser også, at dette oligarki er sig det bevidst og er skræmt til døde ved tanken. Derfor ved de, i hvilken kontekst de skal se de eskalerende og desperate aggressioner, der udøves for tiden. Russerne ved fx. udmærket, hvorfor der lige om lidt skal foregå en stor NATO-øvelse i Estland-Letland-Litauen, og at vest-oligarkiet nu tilstræber en krig. De vidste også, hvorfor Irak, Libyen og Syrien blev angrebet, selvom oligarkerne havde arrangeret sig med deres terroristvenner for ikke at komme i søgelyset hos deres befolkning - der er begyndt at forstå noget af spillet.


                                  Medier og journalistik

                                  Oligarkiet har tilstræbt krig i 150 år, hele det 20 århundrede, og 3. verdenskrig var tilstræbt allerede før 2. verdenskrig sluttede. Krigen er blevet en grundtilstand. Vi har ikke kendt til egentlig fred i vor tid. Alt måles og vejes og forstås som en form for krig. Dette er en af oligarkiets grundtanker, for dem er krigen systemisk, de skal tænke på den måde, de kan ikke tænke anderledes.

                                  Vi fortælles hver dag 24 / 7 / 365 af Vestens korrupte medier, at krig er nødvendig, krig er godt, selvom det selvfølgelig er ondt. Vi glor på krig i fjernsynet, vi bladrer rundt i krig, når vi åbner en mainstream-sprøjte. Men krig er ikke bare et sted ude i periferien af den strålende civilisation. Krig er krig mod klimaet, krig mod drugs, krig mod sygdomme (selvom det i virkeligheden er krig mod sundheden), krig mod naturen, krig mellem kønnene, krig mellem politiske partier, krig mod statens befolkninger. Stater i Vesten ser i stigende grad deres befolkninger som et stort problem. Krig mod overbefolkning (det hedder eugenik), krig mod epidemier (selvom epidemierne ofte er fake og en del af krigen mod menneskeheden og en del af det eugeniske projekt). Krig mellem generationerne. Krig mellem virksomhedsejere og deres ansatte. Finansiel krig. Krig, krig og atter krig. Hitler ville kalde det for 'den totale krig'.

                                  Ligesom langsomt forandrer sig til post-demokrati (ny-feudalisme), på samme måde har viden formidlet i medierne og journalistik forandret sig til post-journalistik. Det er i familie med wrestling - der var den igen, men billedet er så slående. Nyheder er blevet til fake-nyheder. Medier skaber selv deres nyheder, hvis det skønnes profitabelt eller bekvemt. Eller hvis de har en fornemmelse af, at 'man helst ser fra højre sted, at ...'.

                                  Krigens, mediernes, politikkens, videnskabens og kulturens institutioner og organisationer er perverteret og stagneret til en tilstand, hvor de ser deres egen opretholdelse og gerne evig vækst som det egentlige formål. De er som store grådige dyr, der konstant er sultne. De er parasitter. Hvis der ikke er mere blod for parasitten at suge, og hvis den ikke kan flytte sig til en anden værtsorganisme, så dør den. De såkaldt journalistiske institutioner og bureauer deler deres energi ligeligt mellem selvopretholdelse og servicering af oligarkiet - som ejer dem. Uden servicering, ingen løn.

                                  Staterne

                                  Jamen, er der ikke noget, der hedder Public Service indenfor medierne? Well, det kan vi da godt lade som om, men det bliver ordknepperi. Om man servicerer stater eller virksomheder-banker-militær er fuldstændig ligegyldigt. Overnationale / overstatslige virksomheder-banker-militærer og tænketanke / fora for oligarkiet bestemmer alt, hvad stater og regeringer beslutter og gør - undtagen alt det, der er ufarligt. De stater/nationer på jordkloden, der ikke er lydige overfor den vestlige elite, har indtil videre fået kærligheden at føle. Straffen for ulydighed har været en eller anden form for vold, med eller uden døden til følge. Spørg alle de nationer, der i 150 år har måttet finde sig det britiske / amerikanske imperiums aggressioner. Der er ikke mange nationer, der er gået ram forbi. Er der nogen? .... hmmm, tænke-tænke, ja måske Bhutan, et isoleret land ledet af en konge har indtil videre manøvreret udenom overgreb fra imperiet, men så er det også slut. Sagde du Luxembourg, Monaco, Lichtenstein? Fjols, det er oligarkernes eget 'hood'!

                                  Det offentlige (public) felt er i dag så forurenet af svindel, at vi ikke længere kan tale om Public Service. Det hele hænger med hovedet nedad. Offentligheden ses som serviceydere til eliten, folk er til for politikernes, mediernes og institutionernes skyld.

                                  Bøhmanden

                                  The boogie-man, en arketype. Men mere end en arketype, det er en fake-arketype, for det er det til alle tider mest effektive instrument for at få folk til at gøre hvad som helst. Frygten for noget, hvad som helst, alt kan bruges, bare det siger 'bøh'! er forudsætningen for, at folk i stort antal tænker, føler og handler stik imod deres egen interesse. Men i 99% tilfælde er frygtens kilde en del af et svindelnummer.

                                  Da medierne er vor tids prædikestole, er det i medierne, at frygtens kilde, fjenden, faren, katastrofen først bliver fremstillet. Det kan være en person, en statsleder, en gruppe mennesker, et naturfænomen, Fanden og hans oldemor, en ond virus der er gået i epidemi, din egen krop, den mad, du spiser og især: dit forsøg på at spise noget, der er sundt. Det kan være selve antallet af mennesker på planeten, et objekt fra rummet, køer der prutter for meget, dårligt vejr, kineserne, russerne, Al Qaeda, Fukushima (den er god nok, men det gør ikke frygten mindre anvendelig). Endelig kan det være invasion fra det ydre rum eller fra huler i jorden, hvem ved?

                                  Når vi frygter i tilstrækkelig grad, skifter vi til en tilstand af dysfunktion. Den naturlige reaktion, som er hensigtsmæssig i forhold til virkelige farer, skabes kunstigt og vedligeholdes kunstigt. Især 'fjender', der er usynlige og udefinerbare er særligt velegnede til permanent frygt. Et traumatiseret menneske / folk bærer frygten permanent i sin muskulatur og sin bevidsthed. Det er nemt, hvis man ved hvordan (og det gør 'man'), at gentraumatisere et sådant menneske / folk. Frygt er et styresystem.

                                  ________________

                                  Til sidst
                                  Omfanget af frygt, løgn og overgreb i Verden, det som de gamle med en fællesbetegnelse kaldte for 'ondskab', er direkte proportionelt med antallet af mennesker der har travlt med ... ikke at gøre noget som helst.

                                  Der er nogen, der har løjet, ja. Der er nogen, der har svindlet, ja. De har gjort det massivt, dygtigt og konsekvent i meget lang tid, ja. Men det er lidt ligesom med mobning i skolegården. Der er de ganske få mobbere, de er nogle slyngler, men de er også ynkelige og svage i deres indre. De kompenserer for deres ynkelighed ved at bruge magt. Mod deres få ofre. Det ville være lidt ukorrekt at sige, at disse selv er ude om det, men faktisk kan mobning stoppes, og bliver det i visse tilfælde, ved at ofrene skifter attitude og enten lammetæver deres 'bødler' eller vinder så stort overskud, at det holder op. Der hvor det virkelig kunne batte er, hvis den helt store gruppe, de passive tilskuere, dem der vender sig om for ikke selv at komme i klemme, ville sige fra. Mobberne bliver totalt i mindretal og holder prompte op med deres misbrugeriske overgreb, hvis flertallet vender sig om siger NEJ!

                                  Men gør flertallet, det overvældende og ultimativt overmægtige flertal det? Det gør de ikke, medmindre de bliver presset meget hårdt. I mange tilfælde bliver mobning brugt som en form for modbydelig underholdning i en i øvrigt røvkedelig skole-hverdag. Mobberne ved det. Mobbeofrene ved det også, for de kan ikke regne med hjælp. Ikke desto mindre er det den eneste vej ud, altså bevidstgørelse af det store, dumme, dovne, feje flertal. Eller sagt med håb i baghovedet: det potentiel kloge, det potentielt aktive og det potentielt modige flertal.

                                  Kommentarer

                                  1. Du anbefales at se Jordan Maxwell og David Icke på denne 1½ times video
                                   http://www.youtube.com/watch?v=gRTS-Zsd6ZM

                                   a project Avalon Video of Bill Ryan.

                                   Alle tre personer har en dyb indsigt i den skjulte virkelighed og fører her en sympatisk dialog.

                                   SvarSlet

                                  Send en kommentar

                                  Populære indlæg