Livets og dødens videnskab

af morton_h, the blogger

Udgangspunktet for dette emne er 'energirevolutionen i affyringsrampen'. Det kunne have været overskriften. Vi er mange, der i lang tid har været fuldt overbeviste om, at fænomenet, der også af nogle kaldes 'fri energi', har eksisteret i mindst 100 år. I hvert fald siden Nicola Tesla tappede ind til det. Vi ved også, hvad der skete med hans opdagelse. Der var skygger i landskabet, der lugtede penge, magt og våben af uhørt kaliber.

Husk: verden befandt sig lige før den krig, der havde været på tegnebrættet hos den britisk-amerikanske elite i 20 år: 1. Verdenskrig. Titanic sank. Federal Reserve (den amerikanske pseudo-nationalbank) lavede et finansielt statskup. Begge hændelser sammen med historien om Tesla bærer en stank af bankmanden J.P. Morgan. Olien afløste dampmaskinerne. Medicinalindustrien blev opfundet. Disse to hændelser har en stank af Rockefeller. Den moderne fysik blev opfundet og gik ud af en streng. Det var i det hele taget tiden for de helt-helt store løgne og bedrag.

Intet sker på én gang. Forudsætningerne for alt det, der skabte det kaotiske, massemorderiske og svindelbefængte 20. århundrede, går som minimum århundreder tilbage. Vi er nødt til at medregne den moderne videnskabs fødsel i perioden mellem Senrenæssancen og Oplysningstiden. Et bestemt syn på Universet blev skabt her. The Royal Society, prototypen på 'videnskabernes selskab' blev dannet her. Newton tages til indsigt for at smide et æble og heraf aflede tyngdekraft og den stadig gældende opfattelse af masse-energi. Meget få er klar over, at en vigtig del af hans værk blev amputeret og censureret. Han skrev selv, at historien med æblet var noget vrøvl, og at han ikke selv troede på det.

Det hele handler om, hvordan der gik politik og religion i videnskab. Det handler om, at vi ikke har den videnskab, vi rettelig burde have, og at der var noget der gik galt for såvel videnskaben som for resten af vores verdensbillede, vores virkelighedsopfattelse og vores måde at leve sammen som mennesker på. Vi skal ud i en længere afhandling om videnskab. Det første afsnit af flere - det er i hvert fald i skrivende stund intentionen - er viet til den levende legende, Robert Pope. Følgende er en kommenteret oversættelse af hans foredrag ved Nexus-konferencen i Australien i 2011. Han er en del af en ukuelig og udødelig understrøm af oprigtig og seriøs viden, der stædigt har overlevet på trods af et gennemført og velorganiseret anslag mod denne viden. Han har en forklaring på, hvorfor det gik så grueligt galt. MEN - og dette er meget vigtigt - han har et bud på, hvordan det også kunne gå rigtig godt.

Et crashkursus i termodynamikkens 2. lov
Det er den videnskabelige lov, der beskriver Universet som en kæmpe bål, der med tiden brænder ned. Begrebet 'entropi' stammer herfra, og beskriver simpelt formuleret: altings forfald. Universet er altså, ifølge denne love besjælet af én styrende kraft, der bedst kan sammenfattes som en universel dødsdrift. Nu har mennesker det rent psykologisk med at projicere og 'skabe Gud i deres eget billede'. Altså: vi er nogen, der er besjælet af dødsdrift, ergo er Universet nok også. Senere fremkom BigBang-teorien efter den samme præmis: vi er nogen, der elsker krig og kanonslag, ergo gør Universet også. Som en tysk atomfysiker sagde: begrebet BigBang - på tysk 'das Urknall' - siger mere om tankesættet hos de mennesker, der skabte begrebet, end om Universet.

Robert Pope

Filosofiprofessor Robert Pope har i sit livslange værk bygget broer mellem humanvidenskab og naturvidenskab og gør opmærksom på, at denne ensidige hyldest til Universets nedbrydende kraft indebærer en total fornægtelse af den komplementerende og modsatrettede kraft af livgivende opbygning, kaldet 'fraktal geometri'. Iflg. Robert Pope var denne viden kendt af de gamle grækere og ægyptere, men er siden blevet glemt - eller bevidst udraderet - af vor tid og vores videnskab. Eller via de kræfter, der har dannet videnskab og viden. Og her kan fornemme en vis stank af jesuitter og katolikker, arven fra romerriget.

Vi har iflg. Pope arvet et videnskabeligt verdensbillede baseret på den kemi, som det periodiske system indebærer og den overordnede lov, som hævdes at styre dette system. Denne kemiske opfattelse af verden har imidlertid store problemer. Et hovedproblem er, at dens logik medfører ødelæggelsen af verden, som vi kender den.

Denne kemi/fysik (same-same) finder vi hos Einstein. Han mener, at Universet gradvist mister sin varme til det kolde rum. Til sidst bliver det så koldt, at alt liv forsvinder. Loven om altings forsvinden kendes under navne som:
 • loven om universel varmedød
 • loven om universelt kaos
 • loven om universel entropi
 • termodynamikkens 2. lov. 
Denne opfattelse af Universet stammer fra dampmaskinernes tid og beskriver energien i en sådan maskine. På en måde kan man sige, at det allerede var forældet, da dampmaskinen på det tidspunkt blev afløst af eksplosionsmotoren og dens fraktalt nedskalerede udgave af the Big Bang.
Universelt betragtet var det muligvis uproblematisk, da tidsskalaen for Universets varmedød var milliarder af år. Ikke desto mindre har denne universelle grundtanke haft en gennemgribende indflydelse på alt andet end kosmologien. Videnskabelig kosmologi er at sidestille med religiøs kosmologi. Vores opfattelse af Universets love - religiøst talt Guds love - styrer vores moralsæt og dagligliv. Vores opfattelse af livet og os selv har været gennemsyret af en dødslogik og er derfor blevet til en katastrofe.

Fænomenet er beskrevet i de to film-sequels: The Matrix og Terminator. Interessant nok stammer begge film fra en bog og et filmmanuskript indsendt til Warner Brothers af en sort, kvindelig amerikansk manuskriptforfatter, Sophia Stewart, som aldrig blev anerkendt for det. WB stjal simpelthen hendes manuskript! Hendes bog beskriver ganske detaljeret, hvordan robotterne, den kunstige intelligens (AI) overtager det menneskelige rum. Det levende døde overtager det døde levende. Det er det, vi ser i dag. Det har mange navne, bla. 'transhumanisme'.

Den britiske astronom, Martin Rees, betragter kunstig intelligens som den største trussel mod menneskeheden, og gav os kun en 50/50 chance for overlevelse. Når-og-hvis nanobotterne multiplicerer sig selv, kan de forurene hele biosfæren og kvæle alt levende. Den er ikke blot en mutation, men en hel evolution, som vi har programmeret.

Vi skal lære os selv at forstå budskaberne, når de kommer ud af 'hestens egen mund'. En af Einsteins nære kolleger, filosofen, eugenikeren, elitisten, medlemmet af 'The Fabian Socialist Society' (eller som nogen har kaldt det elitære britiske sammenrend: Den Saturniske Dødskult) Bertrand Russell dødsdømmer i 1903 al menneskelig kreativitet og tænkning iflg. termodynamikkens lov. Regeret af et Univers i termodynamisk ruin, skrev han, og kun på skafottet af ubegrænset fortvivlelse kan sjælen bygge et sikkert hjem. Man kunne bygge en hel afhandling op blot på de mest perfide Russell-citater, som fx hans hyldest til vacciner, som 'kemisk lobotomi' og dermed et af elitens midler til at lamme størstedelen af menneskeheden. Lige nu overtager/intensiverer andre metoder vaccinerne, fx. genmodificering af afgrøder og livsformer. Men det hele er beskrevet og forudsagt af denne højt besungne og nobelprishædrede filosof, der har haft et førstehåndskendskab til elitens skjulte agendaer.

Robert Pope er ikke sen til at udbryde: 'rubbish!' til denne dødsfilosofi. Menneskesynet bag det kalder han for 'homo entropicus' - forfaldsmennesket.

Selvom kvantefysikken og dens teori er den til dato mest fyldestgørende og succesfulde, vil den ikke vedblive med at være det, fordi den ikke kan forklare den fysiske verden. David Boehm, Einsteins elev, udvider begreberne med at beskrive sammenfletningen (eng. the entanglement) af den fysiske og den metafysiske verden.

I fraktallogikken kan verden udvide og opretholde sig selv i uendelighed. I entropiens verden kollapser den. Derfor plages vi af politiseret junk-videnskab som menneskeskabt global opvarming og CO2 som et giftstof - en moderne politiseret afart af døds-logikken.

Vi skal tilbage til Platons udsagn: 'Alt er geometri'. Det gælder både den euklidiske og den fraktale geometri. Platon skrev, at ægypterne havde opdaget to forskellige geometrier (naturkræfter), der afbalancerede hinanden. Den ene eksemplificere de, som alle de landbrug, der hvert år blev skyllet væk, når Nildeltaet blev oversvømmet. Man kunne sige, at det var deres termodynamik. Den anden var den 'Hellige Geometri', det komplekse felt af statisk-dynamiske geometriske mønstre, der skabte og opretholdte Universet. Det svarer til det vediske koncept om Brahman-Vishnu-Shiva, det skabende-opretholdende-ødelæggende verdensprincip.

Forståelsen af disse universelle principper var tilstede i videnskabens guldalder/barndom, men er dag sparket ud i mørket. Af samme grund går det ikke så godt med videnskaben. De gamle kulturer så aldrig verden som et selvdesktruktivt felt, men som afbalanceret af modsatrettede og dog sammenflettede kræfter. Det selvdestruktive er en pervertering af den oprindelige videnskab, og selvom videnskab i dag fremstiller sig selv som avanceret og på toppen af alle tiders viden, er den reelt afstumpet. Den er som en hjerne, hvor den ene halvdel mangler.

I det første ægyptiske kongerige var princippet om Universets opretholdelse og dermed opretholdelsen af det dydige liv (dyder forstået som virkeliggørelsen af de bedst mulige livsværdier for mennesket) ét og samme. Som i Universet, så hos mennesket. Hermes Trismegistos skrev: Som foroven, så forneden - som indenfor, så udenfor. Det er senere blevet transformeret til det kristne: Som i Himlen, således også på Jorden (Fader Vor, du ved…). Den ægyptiske kvindelige guddom Ma'at vises derfor som et udspændt vingefang, der favner, beskytter og opretholder Universet. Det er ret fjernt for et moderne menneske, at geometriske dyder som barmhjertighed, medfølelse og retfærdighed bør danne baggrund for politisk lov, men sådan var det for ægypterne og deres 'elever': grækerne.

Det fraktale består i, at vi - mennesket - er en fraktal, en nedskaleret repræsentation af Universet, og at menneskene regeres af og bør følge de samme love (logik), som gælder for Universet.

Thales og Pythagoras rejste til Ægypten for at lære denne måde at forstå Universet på. Det er fra Pythagoras, at begreb 'Sfærenes Musik' stammer. De planetære bevægelser hang sammen med lyd, resonnans, harmoni og bevidsthed. Epikurs Universitet i det 3. århundrede f.Kr - en skole, hvor man lærte om Universet og mennesket - lærte sine elever, at denne resonnante kraft forplantede sig til menneskets indre, sjælens atomer. Dette er antikkens sprog, men når man i 1700-tallet taler om elektromagnetiske kræfter (Ørsted), så er det 1700-tallets sprog for det samme fænomen.

Et eksempel på universel/menneskelig resonnans er månens betydning for den kvindelige cyklus og grækerne forklarede moderkærlighed ud fra dette. Epikurs Universitet lærte på denne baggrund videnskaben om universel kærlighed. Kejseren og historikeren - for det var han også - Cæsar bebrejdede i det 1. årh. e.Kr, at denne lære om universel kærlighed var en trussel mod det romerske imperium! Så kan det vist ikke siges tydeligere. Al militarisme er i virkeligheden en krig mod en moders kærlighed til sit barn! Hvor kærligheden bor, kan krig ikke finde sted. Det er virkelig interessant det her, og vi kunne nu gå ud af en streng, der viste, hvordan romerne skabte et samfund med en statsreligion, kristendommen, der opsugede og tog patent på en dybere forståelse af kærligheden for at legitimere deres militarisme. Vi kunne fordybe os i, hvordan den katolske kirke overtog hele dødsboet, og hvordan vor tids imperier gør nøjagtig det, som romerne startede. Men det vil vi ikke gøre her.

Marcilio Ficino beskrev i 1400-tallet den 'atomare natur ved platonisk kærlighed'. Ficino var den person, der på opfordring af Cosimo di Medici oversatte det berømte Corpus Hermeticus, som var bevaret af araberne, mens det var udslettet i hele den romerske verden. Det er i selve renæssancens ånd at genopdage den græske tænkning, og Ficino bedrev også et uformelt Platon-akademi i Firenze. Ficino skabte faktisk renæssancen. Af samme grund kom han også på kant med kirken. Vi må huske, at romerne, kirken og de kristne udslettede den såkaldte 'hedenske' viden og kultur. Listen over biblioteker, der blev plyndret og nedbrændt af begge grupper, som i virkeligheden er to alen ud af samme stykke, er lang. Dø skulle de, fysisk såvel som kulturelt.

Men det er bemærkelsesværdigt, at Ficino og Platon taler om atomar struktur. Her gik vi og troede, at 'platonisk kærlighed' blot var noget med, at man ikke havde sex, og så er det i virkeligheden en beskrivelse af en kosmisk sammenhængskraft og dynamik. Det er en antik parallel og forudgriben af Candace Perts studier om 'Molekyler og emotion' - forskning i nervecellers receptorer.

Aristoteles udviklede en etik, der skulle hæve niveauet for regering, for at civilisation kunne undgå udryddelse. Han var sig fuldt bevidst, at dårlig regeringskultur fører til samfundets udslettelse, og det var det, som videnskab i antikken egentlig handlede om. Grækerne vidste allerede fra fund af fossiler, at arter var uddøde. De vidste også at stater og riger var blevet udslettet. Platons (gen)fortælling om Atlantis' fald handler netop om dette fænomen: en civilisation, hvis ledere forbrød sig imod de. universelle love og udslettede deres avancerede samfund.

Robert Pope siger, at platonisk videnskab med etiske formål var en 'fraktal-logisk miljømedicinsk videnskab' ligesom den, vi nu ser sive gennem sprækkerne af det forfaldende videnskabelige paradigme i dag.

Filosoffen Anaxagoras fremsiger ideen om intelligens, der overfører evolutionær visdom gennem skønhed til sjælens atomer. Da man i 1800-tallet opdagede elektromagnetismen, var det med rod i denne antikke tanke, der stod for sund visdom. Det kan vi se, når vi studerer, hvad elektromagnetismens opdager, en af det til alle tider største videnskabsmænd i Danmark og hele verden, Hans Christian Ørsted. I hans papirer finder vi udredninger om etik og æstetik på lige fod med, hvad vi ville kalde naturvidenskab i dag, hvor den slags synes at være nærmest fraværende. Det er altså med Anaxagoras i ryggen at Ørsted udarbejder sit verdenssyn. Anaxagoras fremstår derfor i dag som den egentlige initiator på det, vi forstår som vestlig videnskab.

En af de filosoffer, der blev brutalt myrdet af fanatiske kristne 'falangister', var den kvindelige filosof Hypatia, som residerede i det berømte bibliotek og videnskabscenter, Serapæum, også kaldet det store bibliotek i Alexandria. Denne hændelse i det 5. århundrede danner starten på 'den mørke tid', den åndelige formørkelse af den klassiske og europæisk kultur. Frygt, vanvid, undertrykkelse, underkastelse og fordummelse blev hermed sat på dagsordenen via den denne terroristiske handling, hvor enorme og værdifulde skatte af antik viden gik tabt. Hvorvidt størstedelen af den endte i Vatikanbiblioteket kan der kun gisnes om. Den romerske misundelse af andre og ældre kulturer var helt enorm, og netop misundelse som destruktivt princip, skal vi senere uddybe ved at stifte bekendtskab med psykiateren, tænkeren og opfinderen Norberto Keppe.

Det som romerne og de kristne foragtede Hypatia for, var hendes særlige matematik, der omhandlede platonisk livscyklus og fraktallogisk tænkning. Sankt Augustin var en af de kristne kirkefædre, der fordømte Hypatias værk som Djævelens værk. Når man læser hans konfessioner, skinner der en udtalt seksualangst igennem. Augustin oversatte Platons definition af 'det onde' - en destruktiv egenskab ved uformet stof i det fysiske atom til noget helt andet: en ondskab associeret med kvindelig seksualitet! Kirken røber her via en af sine mest besungne fædre dens udsøgte tåbelighed i samme stil som deres forbud mod, at Jorden drejede rundt om Solen.

Thomas Aquinas' 'engle-fysik', der byggede på Sct. Augustins seksualangst, blev brugt til at legalisere de fængslinger, tortureringer og levende afbrændinger af utallige kvinder og piger, et sandt helvede på jord, som fandt sted i perioden 1300-1600-tallet. Videnskab i kirkens regi har på det tidspunkt transformeret sig selv i en ganske modbydelig retning, der er så langt, som overhovedet tænkes kan, fra Epikurs universelle kærlighedsfilosofi fra 300 f.Kr - som kirken i øvrigt udadtil hævdede at stå inde for. Virkeligheden var en anden og dobbeltmoralen var tyk som fængselsmure.

Aquinas' ideer dannede basis for briten Malthus økonomiske filosofi, der igen skabte ideologien bag British East India Company og dermed hele den klassiske imperialisme. Ifølge Aquinas / Malthus var det kun aristokratiet, der var 'værdige til at spise ved Guds bord'. Charles Darwin lod sig hyre af det ostindiske kompagni. Da han vendte hjem fra Indien, citerer han Malthus' essay om befolkning som værende basis for hans evolutionsteori. Dette essay var datidens equivalens til termodynamikkens anden lov, loven der blev udledt af studiet af dampmaskinen. Hermed er vejen banet for Einstein og teorien om dampen, der gik af Universet.

Cardinal Nicholas af Cusa demonstrerede via matematik, at Gud umuligt kunne være en del af et udviklende, uendeligt Univers. Evighed er fikseret, så udvikling ville ikke være mulig. Gud ville være sat ud af spil. Han fik selvfølgelig også problemer med kirken. I 1800-tallet videreudviklede Immanuel Kant hans tanker. Han så det elektromagnetiske fænomen som etik og elektromagnetisme. Etik var en guddommelig elektromagnetisk formål for evig fred på jord, jævnføre H.C. Ørsted, hvis berømte afhandling fra 1799 bar titlen: Arkitekturen i naturens metafysik. Altså meta- og ikke blot fysik. Videnskab i dag har glatbarberet sine fædre for deres grundtanke. Videnskabsmænd i dag fatter simpelthen ikke, hvad det var Ørsted mente.

Kant, som Ørsted bygger sin naturfilosofi på, fik ikke overraskende også problemer med kirken, og blev forbudt at udvikle yderligere spekulation i den retning. Kan vi begynde at ane et mønster?

For Einstein er loven om universel varmedød, den overordnede lov, og Einsteins kollega, sir Arthur Eddington laver et abrupt spring og kalder loven 'den øverste metafysiske lov for HELE Universet' - han spiritualiserer simpelthen dødsfilosofien. Som Robert Pope siger: This is a fanatical disclaimer of thousands of years of Fractal Logic Ethical thought. Eller som videnskabskvinden og pædagogen Maria Montessori siger: den termodynamiske lov er en dyrkelse af 'grådigheds-energiens lov'. Den lov har dannet recepten for indtil videre to verdenskrige, kontinuerlig krigsførelse og økonomisk kollaps og danner nu recepten for den tredje verdenskrig.

Selvom Montessoris tanker havde vundet indpas i kredsen omkring præsident Wilson, og selvom hun samarbejde med Graham Bell om elektromagnetisme baseret på de kantianske-ørstedske teorier, valgte Wilson og Bell i stedet af politiske grunde at promovere darwinistiske principper. Dawinismen og den eugenik, der er uløseligt forbunden med darwinismen, blev eksporteret til Tyskland og via Kaiser Wilhelm Instituttet adopteret af nazisterne under navnet racehygiejne. Det er meget vigtigt at forstå, at eugenik ikke er opfundet af nazisterne men af den britiske elite. Det er denne elite, der regnede sig som herrefolket, nazisterne er blot efterabere, selvom de nåede meget langt i at realisere deres dødskult. Og den britiske elite smurte behændig deres beskidte tankesæt af på den fjende, de hævdede at have besejret.

Sent-Gyoergyi, medicinsk nobelpristager, skrev en bog kaldet 'The Crazy Apes', hvor titlen refererede til de videnskabsfolk, der ikke fattede, at den anden termodynamiske lov blev afbalanceret af de energier, der var bevidsthedens udvidelse og Universets udvidende kraft. Det er denne modbevægelse, som ingeniøren og filosoffen Buckminster Fuller i sin bog 'Utopia or Oblivion' beskriver som den universelle geometri, og hvor han advarer mod en videnskab domineret af entropi-filosofi. Den engelske kemiker og novellist, sir C. P. Snow siger i sin tale på Cambridge-universitetet i 1959: Medmindre humanismen og naturvidenskaben bliver genforenet, vil termodynamikkens anden lov ødelægge civilisationen.

Astrofysikeren ved Max Planck Instituttet, Peter Kafka, forudsiger i sine seks essays 'The Principle of Creation and the Global Acceleration Crisis' en global økonomisk krise som følge af en ukorrekt forståelse af termodynamikkens anden lov. Kafka forudsiger også, at når situationen bliver tilstrækkelig grim og uudholdelig, vil den eneste løsning være i form af fraktal logik. Her må vi huske på, at fraktal logik er kætteri i vesten, fra Augustin versus Platon til Einstein versus Kant. Vi må også forstå, at dette ikke er en idékamp, der hører antikken til, men er lyslevende i dag. Dødskulten kæmper stadig mod livskulturen.

I det 20 århundrede bliver sir Isaac Newtons 'heresy papers' - hans kætterske skrifter - opdaget. Her udtrykker Newton sin overbevisning om, at der eksisterer en mere naturlig og rodfæstet filosofi, der kompletterer den mekaniske beskrivelse af Universet. Den er baseret på fysiske principper, der engang opretholdt platonisk livsvidenskab med et etisk formål. Han siger også, at historien om æblet er latterlig. Et bevis på, hvor politiseret videnskab er, ses på at Tony Blair karakteriserede de nyopdagede Newton-skrifter som vanvittigt kætteri. Efter et liv i skabet, og efter at det engelske folk havde fyret krigsforbryderen Blair for hans løgne og krigsliderlighed, meldte han sig på banen som nyudspunget katolik, hvilket kunne forklare det katolske sprogbrug. Det kan også skyldes ren opportunisme, da han på det tidspunkt bejlede til stillingen som formand for EU-kommissionen - EU som det katolske projekt, det er. Det kan også skyldes hans indspisthed med kongefamilien og igen deres indspisthed med Vatikanet. Eller det hele på en gang.

Robert Pope ved, hvad han taler om, for han blev personligt truet af krigsforbryderen mr. Blair og militæret, og fik at vide, at hvis han ikke afstod fra at nævne disse skrifter, ville han ikke leve længe. For mig personligt - og sikkert også for dig - er det ret utroligt og uforventet at høre, hvor tæt forbundet politik og videnskab reelt er og især, hvor stor en trussel, undertrykt videnskab kan være for etablissementet. Men når jeg tænker nærmere over det, er det ikke så sært, for viden har alle dage været farlig, og uvidenhed har alle dage været det kraftigste våben, som eliten har haft mod resten af menneskeheden. Uvidenhed har også et andet navn: tro. Marx havde ret, da han sagde, at religion (tro) er opium for folket. Der var bare ingen, der opdagede den dobbelte tale i udsagnet, for marxismen-leninismen-kommunismen var selv en religion, der besatte hele østblokken, Rusland og Kina som en cancer. Størstedelen af det 20. århundredes Holocaust er skabt via denne cancer-religion. Der døde flere hundrede millioner mennesker i dette tankefelt.

--- Her begynder Robert Popes foredrag at blive causerende og lidt diffust. Alt er interessant men mere på et refererende plan. Det gør det svært at referere. Men Robert Popes bidrag til skabelsen af et nyt paradigme er, at kortlægger præcist, hvad der var for en videnskab, der forsvandt. Og hvad vigtigere er: han viser, at denne videnskab er ved at genopstå.

Kommentarer

 1. Jeg refererer fra din tekst: netop misundelse som destruktivt princip, skal vi senere uddybe -
  og ser frem til din næste artikel derom.

  Hvad de fleste sikkert ikke ved noget om er, at det er italiensk design.

  For få måneder mødte jeg en sicilianer, kirkemaler, i et tredje land på vores hostal. Han nærmest 'betroede' mig jalousien var den grundlæggende kilde inkarneret i siciliansk mentalitet og kultur. For at skabe må man begære. Kilden til begæret var jalousi forklarede han. Vejen ad hvilken det foregik var kærlighed. Han eksemplificerede det.
  (På nordisk vil vi nok kalde det forførelse, ud fra en opfattelse af snyd.)
  Vi kender alle italiensk design, som han forklarede var skabt med jalousiens kraft som kilde, for med den livlige kraft at kunne skabe, forføre og høste deraf.

  Det skal bemærkes at kærlighed er vejen og at ethvert initiativ, hvor uskyldigt eller naivt det er, set med vores nordiske øjne, for en latiner er en naturlig måde at vække/starte opmærksomhed på og ligeså naturligt at flirte med de mange muligheder, der af en latiner betragtes med stor/samme alvor som tacklinger i en fodboldkamp.
  Mentaliteten er selve kulturen. Afvigelser i miljøet er fatale, hvilket kendes fra "Cosa Nostra". Som du skriver er Vatikanet gennemsyret af den og skal relateres til SMOM Malta.

  Kirkemaleren vedgik, at det var destruktivt og at alle i kulturen kendte betingelserne. En gigantisk kamphandling "alle mod alle", hvor den enes skyklapper dækker for den andens, så transperens er et ukendt begreb og andre verdener helt ukendte.

  Det eneste interessante er, at mennesket har udvist så omfattende tålmodighed med fænomet, at det giver os mulighed for at definere det fra start til slut og danne en tese. Alle former for tildannet strukturing, som du er inde på med videnskaben oa., er implicerede, hertil hele forretningprincippet, der vender mod monopol i stedet for multipol.
  Det er faktisk kun livsspiritualiten, der ikke er forført. Den bliver grundlaget for vor næste kultur, hvor den lige er skiftet til. At den er skiftet, ses tydelig af den gamle kulturs aktuelle 'non-eksponering'.

  Ser frem til din næste artikel med psykiateren!
  Der er flere som dig i denne din artikel, der har fat i mange tråde og skriver om det samtidig, hvilket viser skiftet lige er sket.

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg